Takala, M., Pirttimaa, R. & Törmänen, M. 2009. Inclusive special education: The role of special education teachers in Finland. British Journal of Special Education, 36 (3), 162-172. 


Sundqvist, C. & Ström, K. Forthcoming. Special education teachers as consultants. Perspectives of Finnish Teachers. Journal of Educational and Psychological Consultation 


Sundqvist, C., von Ahlefeld Nisser, D. & Ström, K. 2014. Consultation in special needs education in Sweden and Finland: a comparative approach. European Journal of Special Needs Education, 29 (3), 297-312. 


Saloviita, T. 2006. Erityisopetus ja inkluusio. [Special Education and Inclusion], Kasvatus, 37 (4), 326- 342. 


Sabel, C., Saxenian, A., Miettinen, R., Hull Kristensen, P. & Hautamäki, J. 2011. Individualized service provision in the new welfare state: Lessons from special education in Finland. Report prepared for SITRA and Ministry of Employment and Economy. Helsinki. SITRA Studies 62. 


Rytivaara, A., Pulkkinen, J. & Takala, M. 2012. Erityisopettjan työ: opettamista yksin ja yhdessä [The work of a special teacher: teaching alone and together]. In M. Jahnukainen (Ed.) Lasten erityishuolto ja –opetus Suomessa [Children ́s special care and special education in Finland]. 13. edition. (pp. 333- 352). The Central League of Child Welfare. Tampere: Vastapaino. 


Kumpulainen, T. 2014. Opettajat Suomessa 2013 [Teachers in Finland 2013]. Opetushallitus. [Finnish National Board of Education]. Koulutuksen seurantaraportit 2014:8. 


Kirjavainen, T., Pulkkinen, J. & Jahnukainen, M. 2014. Perusopetuksen erityisjärjestelyt eri ikäryhmissä vuosina 2001-2010 [Special arrangements in basic education in different age groups from 2001 to 2010]. Kasvatus 2/2014, 152-166. 


Jakku-Sihvonen, R. & Niemi, H. (Eds.) 2006. Research-based Teacher Education in Finland – Reflections by Finnish Teacher Educators. Finnish Educational Research Association. Research in Educational Sciences 25. 


Jahnukainen, M., Pösö, T., Kivirauma, J. & Heinonen, H. 2012. Erityisopetuksen ja lastensuojelun kehitys ja nykytila [The current state and development of the special education and child welfare]. In M. Jahnukainen (Ed.) Lasten erityishuolto ja –opetus Suomessa [Children ́s special care and special education in Finland]. 13. Edition, (pp.15-54). The Central League of Child Welfare. Tampere: Vastapaino. 


Jahnukainen, M. 2011. Different Strategies, Different Outcomes? The History and Trends of the Inclusive and Special Education in Alberta (Canada) and Finland. Scandinavian Journal of Educational Research, 55, 5, 489-502. 


Holopainen, E., Luokola, A. & Niemelä, E. 2003. Erityispedagogiikan laitos kouluttajana (The Department of Special Education as educator). In T. Ladonlahti, A. Naukkarinen & S. Vehmas (Eds.) Poikkeava vai erityinen? Erityispedagogiikan monet ulottuvuudet [Deviant or special? Many dimensions of special education], (pp. 54-66). Jyväskylä: PS-kustannus 


Hausstätter Sarromaa, R. & Takala, M. 2008. The core of special teacher education: a comparison of Finland and Norway. European Journal of Special Needs Education, 23:2, 121-134. 


Finnish National Board of Education. 2010. Amendments and additions to the National Core Curriculum for Basic Education. Helsinki: Finnish National Board of Education. 

 

Alikoski, P. (2008) ‘Laaja-alaisen erityisopettajan työnkuva espoolaisissa yläkouluissa’ [‘The work profile of special teachers in the upper stage schools in Espoo’]. Bachelor thesis, University of Helsinki, Finland. 


Hausstätter, S. R. & Takala, M. (2008) ‘The core of special teacher education: a comparison of Finland and Norway’, European Journal of Special Education, 23, 121–134. 


Huhtanen, K. (2000) ‘ “Maattomat kuninkaat” ’, Osa-aikainen erityisopetus oppivelvollisuuskoulun vuosiluokilla 1. –6.’ [‘ “Kings without a kingdom”, part-time special education in grades 1–6’]. Doctoral dissertation. Tampere University Press: Acta Universitatis Tamperensis, 788. 


Itkonen, T. & Jahnukainen, M. (2007) ‘An analysis of accountability policies in Finland and the United States’, International Journal of Disability, Development and Education, 54 (1), 5–23. 


Kivirauma, J. & Ruoho, K. (2007) ‘Excellence through special education? Lessons from the Finnish School Reform’, International Review of Education, 53 (3), 283–302. 


Ministry of Education (2007) Strategy for Special Education [online at http://www.minedu.fi/OPM/ Julkaisut/2007/Erityisopetuksen_strategia.html]. 


Naukkarinen, A. (2003) Inklusiivista koulua rakentamassa. Tutkimus yleisopetuksen koulun ja erityiskoulun yhditymisen prosesseista [Making an Inclusive School. A study about joining a mainstream and special school]. Monisteita 9. Helsinki: Opetushallitus. 


Paananen, H. (2008) ‘Laaja-alainen erityisopettaja oman työnsä määrittäjänä. Espoon alakoulujen opettajien näkemyksiä työstään’ [‘Special teacher designing her/ his own work. A study about special teacher at primary stage in Espoo’]. Bachelor thesis. University of Helsinki, Finland. 


Saloviita, T. (1999) Kaikille avoimeen kouluun. Erilaiset oppilaat tavallisella luokalla [Open School for Everyone. Different children in ordinary class]. Jyväskylä: Atena. 


Saloviita, T. (2006) ‘Erityisopetus ja inkluusio’ [‘Special education and inclusion’], Kasvatus [Education], 37 (4), 326–342 


Ström, K. (1996) ‘Lärare, försvarsadvokat, lindansare, eller . . . Speciallärares syn på sin verksam- het och roll på högstadiet’ [‘Teacher, defence council, tight-rope 
dancer or . . . The special education teacher’s view on her work and role in secondary school’]. (Rep. No. 13.) Dissertation. Turku: Åbo Akademi, Pedagogiska Fakulteten. 

 

Ahtiainen, R., Beirad, M., Hautamäki, J., Hilasvuori, T., Lintuvuori, M., Thuneberg, H, . . .Österlund, I. (2012). Tehostettua ja eri- tyistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen kehittäminen 2007–2011 [Developing instruction for students in need of intensified and special support]. Helsinki, Finland: Opetus- ja Kulttuuriministeriön Julkaisuja. 


Finnish Teacher Association. (2013). Toteutuuko kolmiportainen tuki [Is the three-tier system coming true]. OAJ. Available from http://www.oaj.fi/


Itkonen, T., & Jahnukainen, M. (2010). Disability or learning diffi- culty? Politicians or educators? Constructing special education in Finland and the United States. Comparative Sociology, 9, 182–201. 


Sabel, C., Saxenian, A. L., Miettinen, R., Kristensen, P. H., & Hautamäki, J. (2011). Individualized service provision in the new welfare state: Lessons from special education in Finland. Helsinki, Finland: SITRA Studies 


Simonsen, B., Shaw, S. F., Faggella-Luby, M., Sugai, G., Coyne, M. D., Rhein, B., . . .Alfano, M. (2010). A schoolwide model for service delivery: Redefining special educators as inter- ventionists. Remedial and Special Education, 31, 17–23. 


Statistics Finland. (2011, June 9). Comprehensive school pupils receiving part–time special education in the academic year 2009–2010 by primary reason for special education. In Official Statistics of Finland (OSF): Special education. Helsinki: Author. Retrieved from www.stat.fi/til/vaerak/2011 


Opetusministeriö. (2007). Erityisopetuksen strategia: Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007: 47 [Strategy for special education]. Retrieved from http://www. minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/liitteet/tr47. pdf?lang= 


Takala, M., Pirttimaa, R., & Törmänen, M. (2009). Inclusive special education: The role of special education teachers in Finland. British Journal of Special Education, 3, 162–172. 


Thuneberg, H., Hautamäki, J., Ahtiainen, R., Lintuvuori, M., Vainikainen, M.-P., & Hilasvuori, T. (2014). Conceptual change in adopting the nationwide special education strategy in Finland. Journal of Educational Change, 15, 37–56 
 

Mannerkoski M, Heiskala H, Autti T. Oppimisvaikeudet ja kehitysvammaisuus kouluiässä: epidemiologinen näkökulma [Learning difficulties and intellectual disability at school age: epidemiological point of view]. Duodecim 2006;122(15):1897–1902. [in Finnish] 


Almqvist F, Kumpulainen K, Ikäheimo K, Linna S-L, Henttonen I, Huikko E, et al. Behavioural and emotion- al symptoms in 8–9-year-old children. Eur Child Adolescent Psychiatry 1999;8(Suppl 4):7–16. 


Yliherva A, Olsen P, Mäki-Torkko E, Koiranen M, Järvelin M-R. Linguistic and motor abilities of low-birthweight children as assessed by parents and teachers at 8 years of age. Acta Paediatric 2001;90(12):1440–1449. 


Viholainen H,Ahonen T, Lyytinen P, Cantell M,Tolvanen A, Lyytinen H. Early motor development and later language and reading skills in children at risk of familial dyslexia. Dev Med Child Neurology 2006;48(5):367–373. 


Halonen A, Aunola K, Ahonen T, Nurmi J-E. The role of learning to read in the development of problem behaviour: a cross-lagged longitudinal study. Br J Education Psychologish] 2006;76(Pt 3):517–534. 
 

Takala, M., Ahl, A. (2014) “Special education in Swedish and Finnish schools: seeing the forest or the trees?” British Journal of Special Education Vol. 41, No. 1, pp. 59-81 


Takala, M., Pirttimaa, R., Törmänen, M. (2009) “Inclusive special education: the role of special education teachers in Finland” British Journal of Special Education Vol. 36, No. 3, pp. 162-172 


Graham, L.J., Jahnukainen, M. (2011) “Wherefore art thou, inclusion? Analysing the development of inclusive education in New South Wales, Alberta and Finland” Journal of Education Policy Vol. 26, No. 2. pp. 263-288 


Takala, M., Pirttimaa, R., Törmänen, M. (2009) “Inclusive special education: the role of special education teachers in Finland” . British Journal of Special Education Vol. 36, No. 3, pp. 162-172


Graham, L.J., Jahnukainen, M. (2011) “Wherefore art thou, inclusion? Analysing the development of inclusive education in New South Wales, Alberta and Finland” Journal of Education Policy Vol. 26, No. 2. pp. 263-288

 

Nukari J, Poutiainen E, Nybo T, Hämäläinen P & Kalska H (2012). Effectiveness of Neuropsychological Rehabilitation. Psychology, 3, 182-202.

Nukari J, Poutiainen E, Nybo T, Hämäläinen P & Kalska H (2012). Description of the Practices of Adult Neuropsychological Rehabilitation. Psychology, 3, 213-219.

Nukari J, Poutiainen E, Nybo T, Hämäläinen P & Kalska H (2012). Neuropsychological rehabilitation and its effectiveness in adults. Psychologist, 5, 28-29.

Nukari J (2010). Psychological assessment of adult learning difficulties. Rehabilitation Foundation Work Papers 39/2010. Rehabilitation Foundation, Helsinki.

Nukari J. (2009). Assessment of learning difficulties. In Haapasalo S. & Korkeamäki J. (ed.) Rehabilitation services for adult learning difficulties. Learn to Learn Intermediate Project. Rehabilitation Foundation Work Papers 38/2009.

Poutiainen E & Nukari J. (2015) Neuropsychological rehabilitation. In: M. Jehkonen, T. Saunamäki, L. Paavola and J. Vilkki (eds.). Clinical Neuropsychology. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki.

Korkeamäki J & Nukari J (2014) Learning difficulties for young people and adults. Multiprofessional guidance and support. Helsinki: Rehabilitation Foundation, 2014.

Highschool J & Nukari J (2014). Supporting learning difficulties to support work ability already at the beginning of a career, Physical Health Professor, 32 (4): 56-58.

'

Haapasalo S. & Nukari J. (2011). Neuropsychological learning and special difficulties. In the paper: Juva K., Hublin C., Kalska H., Korkeila J., Sainio M., Tani P. & Vataja R. (eds.). Clinical Neuropsychiatry. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki.

Haapasalo S, Korkeamäki J, Laurila H, Mäkelä M, Nukari J, Reiterä-Paajanen U & Saarelainen AL (2008). My learning coach: a workbook for coping with learning difficulties. Helsinki: Rehabilitation Foundation, 2008.

Suomen tutkimus

Willoughby, C. and Polatajko, H. J. (1995) ‘Motor problems in children with developmental coordination disorder: review of the literature.’ American Journal of Occupational Therapists 49, 787 794.

Wills, K. E. (1993) ‘Neuropsychological functioning in children with spina bifida and/or hydrocephalus.’ Journal of Clinical Child Psychology, Special Issue: The neuropsychological basis of disorders affecting children and adolescents 22, 2, 247 265.

Worling, D. E., Humphries, T. and Tannock, R. (1999) ‘Spatial and emotional aspects of language inferencing in nonverbal learning disabilities.’ Brain and Language 70, 2, 220 39.

Arena, J. (1990) Idioms Delight. Novato, CA: Academic Therapy Publishing.

Badian, N. (1992) “Nonverbal Learning Disability, School Behavior, and Dyslexia.” Annals of Dyslexia 42, 159–178.

Barnes, H. (1997) A Life for the Spirit: Rudolf Steiner in the Cross Currents of Time. Hudson, NY: Anthrosophic Press. 

Baron-Cohen, S. (2004) Mind Reading: The Interactive Guide to Emotions. London: Jessica Kingsley Publishers. 

Baumann, J. and Kame’enui, E. (2004) Vocabulary Instruction: Research to Practice. New York: Guilford Press. 

Beck, I., McKeown, M., and Kucan, L. (2002) Bringing Words to Life: Robust Vocabulary Development. New York: Guilford Press. 

Bell, N. (1986) Visualizing and Verbalizing for Language Comprehension and Thinking. Paso Robles, CA: Academy of Reading Publications. 

Ben-Tovim, A. and Boyd, D. (1985) The Right Instrument for Your Child: A Practical Guide for Parents and Teachers. New York: Quill. 

Benbow, M. (1999) Loops and Other Groups: A Kinesthetic Writing System. San Antonio, TX: Psychological Corp. 

Berg, M. (1999) “Nonverbal Learning Disorder: The Hidden Disability.” Paper presented at the annual meeting of the International Dyslexia Association, Chicago, IL. 

Fry, E., Kress, J., and Fountoukidis, D. (2000) The Reading Teacher’s Book of Lists. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

Fuchs, D., Mock, D., Morgan, P., and Young, C. (2003) “Responsiveness-to-Intervention: Definitions, Evidence, and Implications for the Learning Disabilities Construct.” Learning Disabilities Research & Practice 18, 3, 157–171. 

Gabor, D. (2001) How to Start Conversations and Make Friends. New York: Fireside. 

Green, D. (2002) Growing Up With NLD. Albuquerque, NM: Silicon Heights Computers. 

Greenham, S. (1999) “Learning Disabilities and Psychosocial Adjustment: A Critical Review.” Child Neuropsychology 5, 3, 171–196. 

Jennings, T. and Haynes, C. (2002) From Talking to Walking: Strategies for Scaffolding Expository Expression. Prides Crossing, MA: Landmark School, Inc. 

Johnson, D. (1987) “Nonverbal Learning Disabilities.” Pediatric Annals 16, 133–140.

Johnson, D. and Myklebust, H. (1967) Learning Disabilities: Educational Principles and Practices. New York: Grune & Stratton. 

Keller, H. (2004) The World I Live In. New York: New York Review of Books. 

King, D. (1985) Writing Skills for the Adolescent. Cambridge, MA: Educators Publishing Service. 

King, D. (1986) Keyboarding Skills. Cambridge, MA: Educators Publishing Service. 

Klin, A., Sparrow, S., Volkmar, F., Cicchetti, D., and Rourke, B. (1995) “Asperger’s Syndrome.” In B.R. Rourke (ed.) Syndrome of Nonverbal Learning Disabilities: Neurodevelopmental Manifestations. New York: Guilford Press. 

Kowalchuk, B. and King, J. (1989) “Adult Suicide versus Coping with Nonverbal Learning Disabilities.” Journal of Learning Disabilities 22, 177–179. 

Harnadek, M.C.S. and Rourke, B.P. (1994) “Principal Identifying Feature of the Syndrome of Non-verbal Learning Disabilities in Children.” Journal of Learning Disabilities. 27, 144.

Hellemans, H. (1995) NLD: Non-verbal Learning Diabilities. Seminarium 22 maart 1995. Dients Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Jacobs, M., Sanal, G., Jackson, A. and Lewis, H. (1998) Non-verbal Learning Disorders. Seminar University of Georgia. Internet: www.nldline.com.

Kinsbourne, M. (1997) “Non-verbal Learning Disability.” In T.E. Feinberg and M.J. Farah (eds) Behavioural Neurology and Neuropsychology (pp.789–794) USA: McGraw Hill Companies.

Kirk, T. (1998) Tera’s NLD Jumpstation: A Resource on non-verbal Learning Disabilities by an NLD Person. Internet: www.geocities.com.

Klin A., Volkmar, F.R., Sparrow, S.S., Cicchetti, D.V. and Rourke, B.P.(1995) “Validity and Neuropsychological Characterization of Asperger Syndrome: Convergence with non-verbal Learning Disabilities Syndrome.” J. Child Psychology Psychiatry 36 7, 1127–1140.

Klin A. and Volkmar, F.R. (1995) Asperger’s Syndrome: Some Guidelines for Assessment, Diagnosis and Intervention. New Haven, Connecticut.Yale Child Study Center (Learning Disabilities Association of America).

Klin, A. Volkmar, F.R. (1996) Asperger Syndrome: Treatment and Intervention. Some guidelines for Parents. New Haven, Connecticut. Yale Child Study Center (Learning Disability Association of America).

Klin, A. and Volkmar, F.R. (1997) “Asperger’s Syndrome.” In D.J. Cohen and F.R. Volkmar (eds) Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders (p.97–98). USA: John Wiley and Sons, Inc.

Brumback, R. A. and Staton, R. D. (1982) ‘An hypothesis regarding the commonality of right hemisphere involvement in learning disability, attentional disorder, and childhood major depressive disorder.’ Perceptual Motor Skills 55, 3, Pt. 2, 1091 1097.

Brumback, R. A. and Staton, R. D. (1982) ‘Right hemisphere involvement in learning disability, attention deficit disorder, and childhood major depressive disorder.’ Medical Hypotheses 8, 5, 505 514.

Brumback, R. A., Harper, C. R. and Weinberg, W. A. (1996) ‘Nonverbal learning disabilities, Asperger’s syndrome, pervasive developmental disorder should we care?’ Journal of Child Neurology 11, 6, 427 429.

Casey, J. E., Rourke, B. P. and Picard, E. (1991) ‘Syndrome of nonverbal learning disabilities: Age differences in neuro psychological, academic, and socioemotional functioning.’ Development and Psychopathology 3, 329 345.

Chia, S. H. (1997) ‘The child, his family and dyspraxia.’ Professional Care: Mother and Child 7, 105 107.

Cohen, M. J., Branch, W. B. and Hynd, G. W. (1994) ‘Receptive prosody in children with left or right hemisphere dysfunction.’ Brain and Language 47, 2, 171 181.

Dean, R. S. (1983) ‘Intelligence as a predictor of nonverbal learning with learning disabled children.’ Journal of Clinical Psychology 39, 3, 437 441.

Denckla, M. B. (1983) ‘The neuropsychology of social emotional learning disabilities.’ Archives of Neurology 40, 461 462.

Denckla, M. B. (1991) ‘Academic and extracurricular aspects of nonverbal learning disabilities.’ Psychiatric Annals 21, 12, 717 724.

Deuel R. K. and Doar, B. P. (1992) ‘Developmental manual dyspraxia: a lesson in mind and brain.’ Journal of Child Neurology 7, 99 103.

Dimitrovsky, L., Spector, H., Levy Shiff, R. and Vakil, E. (1998) ‘Interpretation of facial expressions of affect in children with learning disabilities with verbal or nonverbal deficits.’ Journal of Learning Disabilities 32, 3, 286 292.

Donders, J., Rourke, B. P. and Canady, A. I. (1991) ‘Neuropsychological functioning of hydrocephalic children.’Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology13,4,607 613.

Ellis, H. D., Ellis, D. M., Fraser, W. and Deb, S. (1994) ‘A preliminary study of right hemisphere cognitive deficits and impaired social judgments among young people with Asperger Syndrome.’ European Child and Adolescent Psychiatry 3, 255 266.

Fisher, N. J. and DeLuca, J. W. (1997) ‘Verbal learning strategies of adolescents and adults with the Syndrome of Nonverbal Learning Disabilities.’ Child Neuropsychology 3, 3, 192 198.

Fisher, N.J., DeLuca, J.W. and Rourke, B.P. (1997) ‘Wisconsin Card Sorting Test and Halstead Category Test performances of children and adolescents who exhibit the syndrome of nonverbal learning disabilities.’ Child Neuropsychology 3, 3, 61 70.

Fletcher, J. M. (1989) ‘Nonverbal learning disabilities and suicide: Classification leads to prevention.’ Journal of Learning Disabilities 22, 3, 176/179.

Foss, J. M. (1991) ‘Nonverbal learning disabilities and remedial interventions.’ Annals of Dyslexia 41, 128 140.

Fox, A. M. and Lent, B. (1996) ‘Clumsy children: Primer on developmental coordination disorder.’ Canadian Family Physician 42, 1965 1971

Fuerst, D., Fisk, J. L. and Rourke, B. P. (1990) ‘Psychosocial functioning of learning disabled children: Relations between WISC verbal IQ performance IQ discrepancies and personality subtypes.’ Journal of Consulting and Clinical Psychology 58, 657 660.

Pazzaglia, F., & Cornoldi, C. (1999). The role of distinct components of visuo– spatial working memory in the processing of texts. Memory, 7(1), 19–41.

Pedroni, B., Molin, A., & Cornoldi, C. (2007). Difficoltà di apprendimento visuospaziali: Il questionario SVS per uno screening nelle scuole second- arie inferiori. Difficoltà di Apprendimento, 13, 207–224.

Pelletier, P. M., Ahmad, S. A., & Rourke, B. P. (2001). Classification rules for basic phonological processing disabilities and nonverbal learning disabilities: Formulation and external validity. Child Neuropsychology, 7, 84–98.

Pennington, B. F. (1991). Right hemisphere learning disorders. In Diagnosing learning disorders: A neuropsychological framework (pp. 111–134). New York: Guilford Press.

Pennington, B. F. (2006). From single to multiple deficit models of developmental disorders. Cognition, 101, 385–413.

Petti, V. L., Voelker, S. L., Shore, D. L., & Hayman-Abello, S. E. (2003). Perception of nonverbal emotion cues by children with nonverbal learning disabilities. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 15(1), 23–36. 

Puig-Antich, J., & Chambers, W. (1978). The Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children (Kiddie-SADS). New York: New YorkState Psychiatric Institute.

Ralston, M. B., Fuerst, D. R., & Rourke, B. P. (2003). Comparison of the psy-

chosocial typology of children with below average IQ to that of children with learning disabilities. Journal of Clinical and Experimental Neuropsy- chology, 25(2), 255–273.

Raver, C. C., Jones, S. M., Li-Grining, C., Zhai, F., Bub, K., & Pressler, E. (2011). CSRP’s impact on low-income preschoolers’ preacademic skills: Self- regulation as a mediating mechanism. Child Development, 82(1), 362–378.

Reddon, J. R., Gill, D. M., Gauk, S. E., & Maerz, M. D. (1988). Purdue Peg- board: Test–retest estimates. Perceptual and Motor Skills, 66(2), 503–506.

Reitan, R. M., & Wolfson, D. (1985). The Halstead–Reitan Neuropsychological Test Battery: Theory and clinical interpretation. Tucson, AZ: Neuropsychology Press.

Reynolds, C. R., & Kamphaus, R. W. (2004). BASC-2: Behavior Assessment System for Children, Second Edition manual. Circle Pines, MN: American Guid- ance Service.

Reynolds, C. R., & Richmond, B. O. (2008). Revised Children’s Manifest Anxiety Scale, Second Edition (RCMAS-2): Manual. Los Angeles: Western Psycho- logical Services.

Reynolds, C. R., & Voress, J. (2007). Test of Memory and Learning (TOMAL-2). Austin, TX: Pro-Ed.

Richardson, G. P. (1999). Feedback thought in social science and systems theory. Cambridge, MA: Pegasus Communications.

Ris, M. D., Ammerman, R. T., Waller, N., Walz, N., Oppenheimer, S., Brown, T., et al. (2007). Taxonicity of nonverbal learning disabilities in spina bifida. Journal of the International Neuropsychological Society, 13(1), 50–58.

Bond, L., Butler, H., Thomas, L., Carlin, J., Glover, S., Bowes, G., et al. (2007). Social and school connectedness in early secondary school as predictors of late teenage substance use, mental health, and academic outcomes. Journal of Adolescent Health, 40(4), 357.

Bonner, M. J., Hardy, K. K., Willard, V. W., & Gururangan, S. (2009). Additional evidence of a nonverbal learning disability in survivors of pediatric brain tumors. Children’s Health Care, 38(1), 49–63.

Boone, D. R., & Plante, E. (1993). Human communication and its disorders. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Boshes, B., & Myklebust, H. (1964). General scientific session in conjunction with section on neurology of behavior. Neurology, 14(3), 250.

Bowers, L., Huisingh, R., & LoGiudice, C. (2005). Test of Problem Solving 3: Elementary. East Moline, IL: LinguiSystems.

Bowers, L., Huisingh, R., & LoGiudice, C. (2008). Social Language Development Test: Elementary. East Moline, IL: LinguiSystems.

Bracken, B. A. (1992). Multidimensional Self Concept Scale. Austin, TX: PRO-ED. Breaux, K. C. (2009). Wechsler Individual Achievement Test—Third Edition. San Antonio, TX: Pearson.

Broitman, J., & Davis, J. M. (2013). Treating NVLD in children: Professional collaborations for positive outcomes. New York: Springer.

Brumback, R. A., & Staton, R. D. (1982). An hypothesis regarding the commonality of right-hemisphere involvement in learning disability, atten- tional disorder, and childhood major depressive disorder. Perceptual and Motor Skills, 55(3, Pt. 2), 1091–1097.

Bull, R., & Scerif, G. (2001). Executive functioning as a predictor of children’s mathematics ability: Inhibition, switching, and working memory. Develop- mental Neuropsychology, 19(3), 273–293.

Bunton, L. J., & Fogarty, G. J. (2003). The factor structure of visual imagery and spatial abilities. Intelligence, 31, 289–318.

Canetti, E. (1979). The tongue set free: Remembrance of a European childhood. New York: Seabury Press.

Cardillo, R., Mammarella, I. C., Basso Garcia, R., & Cornoldi, C. (2016). Local and global processing in block design tasks in children with dyslexia or nonver- bal learning disabilities. Manuscript submitted for publication.

Carey, M. E., Barakat, L. P., Foley, B., Gyato, K., & Phillips, P. C. (2001). Neuro- psychological functioning and social functioning of survivors of pediat- ric brain tumors: Evidence of nonverbal learning disability. Child Neuro- psychology, 7(4), 265–272.

Caron, M. J., Mottron, L., Berthiaume, C., & Dawson, M. (2006). Cognitive mechanisms, specificity and neural underpinnings of visuospatial peaks in autism. Brain, 129(7), 1789–1802.

Casey, J. E., Rourke, B. P., & Picard, E. M. (1991). Syndrome of nonverbal learn- ing disabilities: Age differences in neuropsychological, academic, and socioemotional functioning. Development and Psychopathology, 3, 329–345.

Caviola, S., Toso, C., & Mammarella, I. C. (2011). Impairment of visual work- ing memory in nonverbal learning disability: A treatment case study. Psi- cologia Clinica dello Sviluppo, 15(3), 647–668.

Chandler, S., Charman, T., Baird, G., Simonoff, E., Loucas, T., Meldrum, D., et al. (2007). Validation of the social communication questionnaire in a population cohort of children with autism spectrum disorders. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 46(10), 1324–1332. 

Chow, D., & Skuy, M. (1999). Simultaneous and successive cognitive processing in children with nonverbal learning disabilities. School Psychology International, 20(2), 219–231.

Chronis, A. M., Chacko, A., Fabiano, G. A., Wymbs, B. T., & Pelham Jr., W. E.

(2004). Enhancements to the behavioral parent training paradigm for families of children with ADHD: Review and future directions. Clinical Child and Family Psychology Review, 7(1), 1–27.

Cianchetti, C., & Sannio Fancello, G. (2001). SAFA: Scale psichiatriche di auto- somministrazione per fanciulli e adolescenti. Florence, Italy: Giunti O.S.- Organizzazioni Speciali.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Cohen, M. (1997). Children’s Memory Scale (CMS). San Antonio, TX: Psychologi- cal Corp.

Colarusso, R., & Hammill, D. (2003). MVPT-3: Motor-Free Visual Perception Test (MVPT). Austin, TX: PRO-ED.

Colarusso, R. P., & Hammill, D. D. (1972). Motor-Free Visual Perceptual Test. Novato, CA: Academic Therapy.

Collins, A., Brown, J. S., & Newman, S. E. (1989). Cognitive apprenticeship: Teaching the crafts of reading, writing, and mathematics. In L. B. Resn- ick (Ed.), Knowing, learning, and instruction: Essays in honor of Robert Glaser (pp. 453–494). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Connolly, A. J. (2007). KeyMath 3: Diagnostic assessment. Bloomington, MN: Pearson.

Cornetti, L. (2015). Visual perceptual skills in children with nonverbal learning dis- abilities. Master’s degree dissertation, University of Padua, Italy.

Cornoldi, C., & Cazzola, C. (2003). AC-MT 11–14: Test di valutazione delle abilità di calcolo e problem solving dagli 11 ai 14 anni. Trent, Italy: Erickson.

Cornoldi, C., & Colpo, G. (1998). Prove di lettura MT per la scuola elementare. Florence, Italy: Giunti O.S.-Organizzazioni Speciali.

Cornoldi, C., dalla Vecchia, R. D., & Tressoldi, P. E. (1995). Visuo-spatial work- ing memory limitations in low visuo-spatial high verbal intelligence chil- dren. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 36(6), 1053–1064.

Cornoldi, C., Ficili, P., Giofrè, D., Mammarella, I. C., & Mirandola, C. (2011). Imaginative representations of two- and three-dimensional matrices in children with nonverbal learning disabilities. Imagination, Cognition and Personality, 31(1), 53–62.

Cornoldi, C., Friso, G., Giordano, L., Molin, A., Poli, S., Rigoni, F., et al. (1997). Abilità visuo-spaziali. Trent, Italy: Erickson.

Cornoldi, C., & Guglielmo, A. (2001). Children who cannot imagine. Korean Journal of Thinking and Problem Solving, 11(2), 99–112.

Cornoldi, C., & Mammarella, I. C. (2008). A comparison of backward and forward spatial spans. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 61(5), 674–682.

Cornoldi, C., Rigoni, F., Tressoldi, P. E., & Vio, C. (1999). Imagery deficits in nonverbal learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 32(1),

Cornoldi, C., Rigoni, F., Venneri, A., & Vecchi, T. (2000). Passive and active processes in visuo-spatial memory: Double dissociation in developmental learning disabilities. Brain and Cognition, 43, 17–20.

Cornoldi, C., & Soresi, S. (1980). La diagnosi psicologica nelle difficoltà d’apprendimento. Pordenone, Italy: ERIP.

Cornoldi, C., & Vecchi, T. (2003). Visuo-spatial working memory and individual differences. Hove, UK: Psychology Press.

Cornoldi, C., Venneri, A., Marconato, F., Molin, A., & Montinari, C. (2003).

A rapid screening measure for the identification of visuospatial learning disability in schools. Journal of Learning Disabilities, 36(4), 299–306. Corsi, P. M. (1972). Human memory and the medial temporal region of the brain. Unpublished PhD dissertation, McGill University, Montreal, Quebec, Canada.

Crick, N. R., & Dodge, K. A. (1994). A review and reformulation of social information-processing mechanisms in children’s social adjustment. Psychological Bulletin, 115(1), 74.

Cruickshank, W. M., & Hallahan, D. (1961). Perceptual and learning disabilities in children. Syracuse, NY: Syracuse University Press.

Cutting, L. E., Koth, C. W., & Denckla, M. B. (2000). How children with

neurofibromatosis type 1 differ from “typical” learning disabled clinic attenders: Nonverbal learning disabilities revisited. Developmental Neuro- psychology, 17(1), 29–47.

Davis, J., & Broitman, J. (2007). Nonverbal learning disabilities: Models of pro- posed subtypes, part II. The Educational Therapist, 27(4), 5–10.

Davis, J. M., & Broitman, J. (2011). Nonverbal learning disabilities in children: Bridging the gap between science and practice. New York: Springer.

Dehaene, S., Izard, V., Pica, P., & Spelke, E. (2006). Core knowledge of geometry in an Amazonian indigene group. Science, 311(5759), 381–384. Delis, D. C., Kaplan, E., & Kramer, J. H. (2001). Delis–Kaplan Executive Function System (D-KEFS). San Antonio, TX: Psychological Corp.

Delis, D. C., Kramer, J. H., Kaplan, E., & Ober, B. A. (1994). CVLT-C: Califor- nia Verbal Learning Test. San Antonio, TX: National Computer System, Pearson.

Della Sala, S., Gray, C., Baddeley, A. D., & Wilson, L. (1997). Visual Pattern Test. Bury St. Edmunds, UK: Thames Valley Test Company.

Dimitrovsky, L., Spector, H., Levy-Shiff, R., & Vakil, E. (1998). Interpretation of facial expressions of affect in children with learning disabilities with verbal or nonverbal deficits. Journal of Learning Disabilities, 31(3), 286–

Drummond, C. R., Ahmad, S. A., & Rourke, B. P. (2005). Rules for the classification of younger children with nonverbal learning disabilities and basic phonological processing disabilities. Archives of Clinical Neuropsychology,20(2), 171–182.

DuPaul, G. J., Reid, R., Anastopoulos, A. D., Lambert, M. C., Watkins, M. W., & Power, T. J. (2016). Parent and teacher ratings of attention-deficit/ hyperactivity disorder symptoms: Factor structure and normative data. Psychological Assessment, 28(2), 214–225.

Durand, M. (2005). Is there a fine motor skill deficit in nonverbal learning disabilities? Educational Child Psychology, 22, 90–99.

D’Zurilla, T. J., Nezu, A. M., & Maydeu-Olivares, A. (2002). Social Problem- Solving Inventory—Revised (SPSI-R). North Tonawanda, NY: Multi-Health Systems.

Ekman, P., & Friesen, W. V. (1976). Pictures of facial affect. Palo Alto, CA: Con- sulting Psychologists Press.

El-Nokali, N. E., Bachman, H. J., & Votruba-Drzal, E. (2010). Parent involve- ment and children’s academic and social development in elementary school. Child Development, 81(3), 988–1005.

Elliot, C. D. (2006). Differential Ability Scales—Second Edition (DAS–II): Admin- stration and scoring manual. San Antonio, TX: Psychological Corp.

Etkin, A., Egner, T., & Kalisch, R. (2011). Emotional processing in anterior cingulate and medial prefrontal cortex. Trends in Cognitive Sciences, 15(2), 85–93.

Etkin, A., Prater, K. E., Hoeft, F., Menon, V., & Schatzberg, A. F. (2014). Failure of anterior cingulate activation and connectivity with the amygdala dur- ing implicit regulation of emotional processing in generalized anxiety disorder. American Journal of Psychiatry, 167, 545–554.

Evers, A., Muñiz, J., Bartram, D., Boben, D., Egeland, J., Fernández-Hermida, J. R., et al. (2012). Testing practices in the 21st century. European Psycholo- gist, 17, 300–319.

Farrand, P., & Jones, D. (1996). Direction of report in spatial and verbal serial short-term memory. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 49, 149– 158.

Ferrara, R., & Mammarella, I. C. (2013). Il Questionario SVS Bambino. Psicologia Clinica dello Sviluppo, 2, 359–368.

Filley, C. M. (2001). The behavioral neurology of white matter. New York: Oxford University Press.

Fine, J. G., Musielak, K. A., & Semrud-Clikeman, M. (2014). Smaller splenium in children with nonverbal learning disability compared to controls, high- functioning autism and ADHD. Child Neuropsychology, 20(6), 641–661.

Fine, J. G., & Semrud-Clikeman, M. (2010). Nonverbal learning disabilities: Assessment and intervention. In A. S. Davis (Ed.), Handbook of pediatric neuropsychology (pp. 721–733). New York: Springer.

Fine, J. G., Semrud-Clikeman, M., Bledsoe, J. C., & Musielak, K. A. (2013). A critical review of the literature on NLD as a developmental disorder. Child Neuropsychology, 19(2), 190–223.

Fine, J. G., Semrud-Clikeman, M., Butcher, B., & Walkowiak, J. (2008). Brief report: Attention effect on a measure of social perception. Journal of Autism and Developmental Disorders, 38(9), 1797–1802.

Fine, J. G., Semrud-Clikeman, M., & Zhu, D. C. (2009). Gender differences in BOLD activation to face photographs and video vignettes. Behavioural Brain Research, 201(1), 137–146.

Fisher, N. J., & Deluca, J. W. (1997). Verbal learning strategies of adolescents and adults with the syndrome of nonverbal learning disabilities. Child Neuropsychology, 3(3), 192–198.

Fisher, N. J., Deluca, J. W., & Rourke, B. P. (1997). Wisconsin Card Sorting Test and Halstead Category Test performances of children and adolescents who exhibit the syndrome of nonverbal learning disabilities. Child Neuro- psychology, 3(1), 61–70.

Fletcher, J. M. (1985). Memory for verbal and nonverbal stimuli in learning dis- ability subgroups: Analysis by selective reminding. Journal of Experimental Child Psychology, 40(2), 244–259.

Forrest, B. J. (2004). The utility of math difficulties, internalized psychopathology, and visual–spatial deficits to identify children with the nonver- bal learning disability syndrome: Evidence for a visual–spatial disability. Child Neuropsychology, 10, 129–146.

Foss, J. M. (1991). Nonverbal learning disabilities and remedial interventions. Annals of Dyslexia, 41(1), 128–140.

Frostig, M., & Maslow, P. (1973). Learning problems in the classroom: Prevention and remediation. New York: Grune & Stratton.

Fuerst, D. R., Fisk, J. L., & Rourke, B. P. (1990). Psychosocial functioning of learning-disabled children: Relations between WISC Verbal IQ– Performance IQ discrepancies and personality subtypes. Journal of Con- sulting and Clinical Psychology, 58(5), 657.

Fuerst, D. R., & Rourke, B. P. (1993). Psychosocial functioning of children: Relations between personality subtypes and academic achievement. Jour- nal of Abnormal Child Psychology, 21(6), 597–607.

Galifret-Granjon, N. (1951). Le problème de l’organisation spatiale dans les dyslexies d’évolution. Enfance, 4, 445–479.

Galway, T. M., & Metsala, J. L. (2011). Social cognition and its relation to psy- chosocial adjustment in children with nonverbal learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 44(1), 33–49.

Gau, S. S. F., Lee, C. M., Lai, M. C., Chiu, Y. N., Huang, Y. F., Kao, J. D., et al. (2011). Psychometric properties of the Chinese version of the Social Communication Questionnaire. Research in Autism Spectrum Disorders, 5(2), 809–818.

Geary, D. C. (2004). Mathematics and learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 37(1), 4–15.

Gerstmann, J. (1940). Syndrome of finger agnosia, disorientation for right and left, agraphia and acalculia. Archives of Neurology and Psychiatry, 44, 398–408.

Mirandola, C., Losito, N., Ghetti, S., & Cornoldi, C. (2014). Emotional false memories in children with learning disabilities. Research in Developmental Disabilities, 35, 261–268.

Moes, D., Koegel, R. L., Schreibman, L., & Loos, L. M. (1992). Stress profiles for mothers and fathers of children with autism. Psychological Reports, 71(3 Pt. 2), 1272–1274.

Montessori, M. (1934). Psicogeométria. Barcelona, Spain: Araluce.

Murphy, M. M., Mazzocco, M. M., Hanich, L. B., & Early, M. C. (2007). Cog- nitive characteristics of children with mathematics learning disability (MLD) vary as a function of the cutoff criterion used to define MLD. Journal of Learning Disabilities, 40(5), 458–478.

Myklebust, H. R. (1975). Nonverbal learning disabilities: Assessment and interventions. In H. R. Myklebust (Ed.), Progress in learning disabilities (Vol. 3, pp. 85–121). New York: Grune & Stratton.

Nichelli, P., & Venneri, A. (1995). Right hemisphere developmental learning disability: A case study. Neurocase, 1(2), 173–177.

Nowicki, S., Jr., & Duke, M. P. (1994). Individual differences in the nonverbal communication of affect: The Diagnostic Analysis of Nonverbal Accuracy Scale. Journal of Nonverbal Behavior, 18(1), 9–35.

Orton, S. T. (1937). Reading, writing and speech problems in children. New York: Norton.

Osmon, D. C., Smerz, J. M., Braun, M. M., & Plambeck, E. (2006). Processing abilities associated with math skills in adult learning disability. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 28, 84–95.

Ozols, E. J., & Rourke, B. P. (1991). Characteristics of young learning-disabled children classified according to patterns of academic achievement: Validity studies. In B. P. Rourke (Ed.), Neuropsychological validation of learning disability subtypes (pp. 97–123). New York: Guilford Press.

Ozonoff, S., & Rogers, S. J. (2003). From Kanner to the millennium. In S. Ozonoff, S. J. Rogers, & R. L. Hendren (Eds.), Autism spectrum disorders: A research review for practitioners (pp. 3–33). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.

Pagulayan, K. F., Busch, R. M., Medina, K. L., Bartok, J. A., & Krikorian, R. (2006). Developmental normative data for the Corsi Block-Tapping Task. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 28, 1043–1052.

Palombo, J. (2006). Nonverbal learning disabilities: A clinical perspective. New York: Norton.

Passolunghi, M. C., & Mammarella, I. C. (2010). Spatial and visual working memory ability in children with difficulties in arithmetic word problem solving. European Journal of Cognitive Psychology, 22(6), 944–963.

Passolunghi, M. C., & Siegel, L. S. (2001). Short-term memory, working memory, and inhibitory control in children with difficulties in arithmetic problem solving. Journal of Experimental Child Psychology, 80(1), 44–57.

Passolunghi, M. C., & Siegel, L. S. (2004). Working memory and access to numerical information in children with disability in mathematics. Journal of Experimental Child Psychology, 88(4), 348–367.

Ris, M. D., & Nortz, M. (2008). Nonverbal learning disorder. In J. E. Morgan & J. H. Ricker (Eds.), Textbook of clinical neuropsychology (pp. 346–359). East Sussex, UK: Taylor & Francis.

Roid, G. H. (2003). Stanford–Binet intelligence scales (SB5). Rolling Meadows, IL: Riverside.

Rourke, B. P. (1985). Neuropsychology of learning disabilities: Essentials of subtype analysis. New York: Guilford Press.

Rourke, B. P. (1987). Syndrome of nonverbal learning disabilities: The final common pathway of white-matter disease/dysfunction? The Clinical Neuropsychologist, 1(3), 209–234.

Rourke, B. P. (1989). Nonverbal learning disabilities: The syndrome and the model. New York: Guilford Press.

Rourke, B. P. (1995). Syndrome of nonverbal learning disabilities: Neurodevelopmental manifestations. New York: Guilford Press.

Rourke, B. P. (2000). Neuropsychological and psychosocial subtyping: A review of investigations within the University of Windsor laboratory. Canadian Psychology, 41(1), 34–51.

Rourke, B. P., & Finlayson, A. J. (1978). Neuropsychological significance of variations in patterns of academic performance: Verbal and visuo–spatial abilities. Journal of Abnormal Child Psychology, 6, 121–133.

Rourke, B. P., & Finlayson, M. A. (1975). Neuropsychological significance of variations in patterns of performance on the Trail Making Test for older children with learning disabilities. Journal of Abnormal Psychology, 84(4), 412.

Rourke, B. P., & Fuerst, D. R. (1992). Psychosocial dimensions of learning disability subtypes: Neuropsychological studies in the Windsor Laboratory. School Psychology Review, 21, 360–373.

Rourke, B. P., & Gates, R. D. (1981). Neuropsychological research and school psychology. In G. Hynd & J. E. Obrzut (Eds.), Neuropsychological assessment and the school-age child: Issues and procedures (pp. 3–25). New York: Grune & Stratton.

Rourke, B. P., Rourke, S., & van der Vlugt, H. (2002). Practice of child-clinical neuropsychology: An introduction. Boca Raton, FL: CRC Press.

Rourke, B. P., & Strang, J. D. (1978). Neuropsychological significance of variations in patterns of academic performance: Motor, psychomotor, and tactile–perceptual abilities. Journal of Pediatric Psychology, 3(2), 62–66.

Rourke, B. P., & Tsatsanis, K. D. (1996). Syndrome of nonverbal learning dis- abilities: Psycholinguistic assets and deficits. Topics in Language Disorders, 16(2), 30–44.

Rourke, B. P., Young, G. C., & Leenaars, A. A. (1989). A childhood learning disability that predisposes those afflicted to adolescent and adult depression and suicide risk. Journal of Learning Disabilities, 22(3), 169–175.

Rueger, S. Y., Malecki, C. K., & Demaray, M. K. (2010). Relationship between multiple sources of perceived social support and psychological and academic adjustment in early adolescence: Comparisons across gender. Journal of Youth and Adolescence, 39(1), 47–61.

Arffa, S., Fitzhugh Bell, K. and Black, W. (1989) ‘Neuropsychological profiles of children with learning disabilities and children with documented brain damage.’ Journal of Learning Disabilities 22, 635 640.

Asendorpf, J. B. (1993) ‘Abnormal shyness in children.’ Journal of Child Psychology and Psychiatry 34, 1069 1081.

Badian, N. (1983) ‘Arithmetic and nonverbal learning.’ Progress in Learning Disabilities 5, 235 264. Badian, N. (1992) ‘Nonverbal learning disability, school behavior, and dyslexia.’ Annals of Dyslexia 42, 159 178.

Badian, N. and Ghublikian, M. (1982) ‘The personal social characteristics of children with poor mathematical computation skills.’ Journal of Learning Disabilities 16, 154 157.

Baron, I. S. and Goldberger, E. (1993) ‘Neuropsychological disturbances of hydrocephalic children with implications for special education and rehabilitation.’ Neuropsychological Rehabilitation, Special Issue: Issues in the neuropsychological rehabilitation of children with brain dysfunction 3, 4, 389 410.

Batchelor, E., Grey, J. and Dean, R. S. (1990) ‘Neuropsychological aspects of arithmetic performance in learning disability.’International Journal of Clinical Neuropsychology12,90 94.

Battistia, M. (1980) ‘Interrelationships between problem solving ability, right hemisphere processing facility and mathematics learning.’ Focus on Learning Problems in Mathematics 2, 53 60.

Baum, K., Schulte, C., Girke, W., Reischies, F. and Felix, R. (1996) ‘Incidental white matter foci on MRI in “healthy” subjects: Evidence of subtle cognitive dysfunction.’ Neuroradiology 38, 8, 755 760.

Bigler, E. D. (1989) ‘On the neuropsychology of suicide.’ Journal of Learning Disabilities 22, 3, 180 185.

Brookshire, B., Butler, I., Ewing Cobbs, L. and Fletcher, J. (1994) ‘Neuropsychological characteristics of children with Tourette syndrome: evidence for a nonverbal learning disability?’ Journal of Clinical & Experimental Neuropsychology 16, 2, 289 302.

Gillberg, C. (1991) ‘Pediatric neuropsychiatry.’ Current Opinion in Neurology and Neurosurgery 4, 381 390.

Glosser, G. and Koppell, S. (1987) ‘Emotional behavioral patterns in children with learning disabilities: Lateralized hemispheric differences.’Journal of Learning Disabilities 20,365 368.

Goldberg, E. and Costa, L. D. (1981) ‘Hemisphere differences in the acquisition and use of asymmetries in the brain.’ Brain and Language 14, 144 173.

Goldstein, D. B. (June 18, 2000) ‘Children’s Nonverbal Learning Disabilities Scale.’ Assessment Page: http://www.nldontheweb.org /Goldstein 1.htm

Gross Tsur, V., Shalev, R. S., Manor, O. and Amir, N. (1995) ‘Developmental right hemisphere syndrome: Clinical spectrum of the nonverbal learning disability.’ Journal of Learning Disabilities 28, 2, 80 86.

Harnadek, M. and Rourke, B. P. (1994) ‘Principal identifying features of the syndrome of nonverbal learning disabilities in children.’ Journal of Learning Disabilities 27, 144 154.

Heller, W. (June 18, 2000) ‘Understanding Nonverbal Learning Disability (NVLD).’ About NLD Page <http://www.nldontheweb.org/heller.htm>

Hulme, C. and Lord, R. (1986) ‘Clumsy children: A review of recent research.’ Child: Care, Health and Development 12, 4, 257 269.

Humphries, T. (1993) ‘Nonverbal Learning Disabilities: A Distinct Group Within Our Population.’ Communique, Autumn.

Johnson, D. J. (1987) ‘Nonverbal learning disabilities.’ Pediatric Annals 16, 2, 133 141.

Keith, R.W., (1996) ‘Understanding Central Auditory Processing Disorders.’ The Hearing Journal 49, 20 28.

Klin, A., Volkmar, F. R., Sparrow, S. S., Cicchetti, D. V. and Rourke, B. P. (1995) ‘Validity and neuropsychological characterization of Asperger syndrome: convergence with nonverbal learning disabilities syndrome.’ Journal of Child Psychology and Psychiatry 36, 7, 1127 1140.

Kopp, S. and Gillberg, C. (1992) ‘Girls with social deficits and learning problems: Autism, atypical Asperger Syndrome or a variant of these conditions.’ European Child and Adolescent Psychiatry 1, 2, 89 99.

Kowalchuk, B. and King, J. D. (1989) ‘Adult suicide versus coping with nonverbal learning disorder.’ Journal of Learning Disabilities 22, 3, 177 178.

Levin, H., Scheller, J., Rickard, T., Grafman, J., Martinkowski, K., Winslow, M., and Mirvis, S. (1996) ‘Dyscalculia and dyslexia after right hemisphere injury in infancy.’ Archives of Neurology 53, 1, 88 96.

Little, L. (1998) ‘Severe childhood sexual abuse and nonverbal learning disability.’ American Journal of Psychotherapy 52, 3, 367 381.

Little, L. (1999) ‘The Misunderstood Child: The Child With a Nonverbal Learning Disorder.’ Journal of the Society of Pediatric Nurses 4, 3, 113 121.

Little, S. S. (1993) ‘Nonverbal learning disabilities and socioemotional functioning: a review of recent literature.’ Journal of Learning Disabilities 26, 10, 653 665.

Lord Maes, J. and Janiece Obrzut, J. E. (1996) ‘Neuropsychological consequences of traumatic brain injury in children and adolescents.’ Journal of Learning Disabilities 29, 609.

Loveland, K. A., Fletcher, J. M. and Bailey, V. (1990) ‘Verbal and nonverbal communication of events in learning disabled subgroups.’ Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology 12, 433 447.

Mattson, A. J., Sheer, D. E. and Fletcher, J. M. (1992) ‘Electrophysiological evidence of lateralized disturbances in children with learning disabilities.’ Journal of Clinical & Experimental Neuropsychology 14, 5, 707 716.

McKelvey, J. R., Lambert, R., Mottson, L. and Shevell, M. I. (1995) ‘Right hemisphere dysfunction in Asperger’s Syndrome.’ Journal of Child Neurology 10, 310 314.

Minskoff, E. (1980) ‘Teaching approach for developing nonverbal communication skills in students with social perception deficits, Part 1: The basic approach and body language cues.’ Journal of Learning Disabilities 13, 3, 118 124.

Minskoff, E. (1980) ‘Teaching approach for developing nonverbal communication skills in students with social perception deficits, Part 2: Proxemic, vocalic, and artifactual cues.’ Journal of Learning Disabilities 13, 4, 203 208.

Miyahara, M. and Mobs, I. (1995) ‘Developmental dyspraxia and developmental coordination disorder.’ Neuropsychology Review 5, 245 268.

Musiek, F. (1986) ‘Neuroanatomy, neurophysiology, and central auditory assessment: Part III: Corpus callosum and efferent pathways.’ Ear and Hearing 7, 349 358.

Musiek, F., Golleghy, K. and Ross, M. (1985) ‘Profiles of types of central auditory processing disorders in children with learning disabilities.’ Journal of Childhood Communication Disorders 9, 43 63.

Nussbaum, N. L. and Bigler, E. D. (1986) ‘Neuropsychological and behavioral profiles of empirically derived subgroups of learning disabled children.’ International Journal of Clinical Neuropsychology 8, 82 89.

Obrzut, J. E. and Hynd, G. W. (1987) ‘Cognitive dysfunction and psychoeducational assessment in individuals with acquired brain injury.’ Journal of Learning Disabilities 20, 596 602.

Ozols, E. J. and Rourke, B. P. (1988) ‘Characteristics of young learning disabled children classified according to patterns of academic achievement: Auditory perceptual and visual perceptual abilities.’ Journal of Clinical Child Psychology 17, 44 52.

Poole, N. (1997) ‘Remediation of nonverbal learning problems.’ The Educational Therapist 18, 3. Reeves, W. H. (1983) ‘Right cerebral hemispheric function: Behavioral correlates.’ International Journal of Neuroscience 18, 3 4, 227 230.

Reiff, H. B. and Gerber, P. J. (1990) ‘Cognitive correlates of social perception in students with learning disabilities.’ Journal of Learning Disabilities 23, 4, 260 262.

Roman, M. A. (1998) ‘The Syndrome of nonverbal learning disabilities: Clinical description and applied aspects.’ Current Issues in Education 1, 1, 1.

Rourke, B. P. (1988) ‘Socio emotional disturbances of learning disabled children.’ Journal of Consulting and Clinical Psychology 56, 801 810.

Rourke, B. P. (1988) ‘Syndrome of nonverbal learning disabilities: Developmental manifestations in neurological disease, disorder, and dysfunction.’ The Clinical Neuropsychologist 2, 293 330.

Rourke, B. P. (1989) ‘Nonverbal learning disabilities, socioemotional disturbance, and suicide: A replyto Fletcher, Kowalchuk, King,and Bigler.’Journal of Learning Disabilities 22,3,186 187.

Rourke, B. P. (1993) ‘Arithmetic disabilities, specific and otherwise: a neuropsychological perspective.’ Journal of Learning Disabilities 26, 4, 214 226.

Rourke, B. P. (2000) ‘Neuropsychological and psychosocial subtyping: A review of investigations within the University of Windsor Laboratory.’ Canadian Psychology 41, 1, 34 50.

Rourke, B. P. (June 18, 2000) ‘Syndrome of nonverbal learning disabilities: Assessment Protocols.’ Byron Rourke: http://www.nldontheweb.org/nld assmt protocol. htm

Rourke, B. P. and Conway, J. A. (1997) ‘Disabilities of arithmetic and mathematical reasoning: Perspectives from neurology and neuropsychology.’ Journal of Learning Disabilities 30, 1, 34 46.

Rourke, B. P. and Finlaysen, M. A. J. (1978) ‘Neuropsychological significance of variations in patterns of academic performance: Verbal and visual spatial abilities.’ Journal of Abnormal Child Psychology 6, 121 133.

Rourke, B. P. and Fisk, J. L. (1981) ‘Socio emotional disturbances of learning disabled children: The role of central processing deficits.’ Bulletin of the Orton Society 31, 77 88.

Rourke, B. P. and Fuerst, D. (1996) ‘Psychosocial dimensions of learning disability subtypes.’ Assessment 3, 3, 277 290.

Rourke, B. P. and Strang, J. D. (1978) ‘Neuropsychological significance of variations in patterns of academic performance: Motor, psychomotor, and tactile perceptual abilities.’ Journal of Pediatric Psychology 2, 62 66.

Rourke, B. P. and Tsatsanis, K. D. (1996) ‘Syndrome of nonverbal learning disabilities: Psycholinguistic assets and deficits.’ Topics in Language Disorders 16, 2, 30 44.

Rourke, B. P., Dietrich, D. M. and Young, G. C. (1973) ‘Significance of WISC verbal performance discrepancies for younger children with learning disabilities.’ Perceptual and Motor Skills 36, 275 282.

Rourke, B. P., Young, G. C. and Flewelling, R. W. (1971) ‘The relationships between WISC verbal performance discrepancies and selected verbal, auditory perceptual, visual perceptual, and problem solving abilities in children with learning disabilities.’ Journal of Clinical Psychology 27, 475 479.

Rourke, B. P., Young, G. C. and Leenaars, A. A. (1989) ‘A childhood learning disability that predisposes those afflicted to adolescent and adult depression and suicide risk.’ Journal of Learning Disabilities 22, 3, 169 175.

Schatz, J., Craft, S., Koby, M. and Park, T. S. (1997) ‘Associative learning in children with perinatal brain injury.’ Journal of the International Neuropsychological Society 3, 6, 521 527.

Semrud Clikeman, M. and Hynd, G. W. (1990) ‘Right hemispheric dysfunction in nonverbal learning disabilities: Social, academic, and adaptive functioning in adults and children.’ Psychological Bulletin 107, 196 209.

Shields, J. (1991) ‘Semantic pragmatic disorder: A right hemisphere syndrome?’ British Journal of Disorders of Communication 26, 383 392.

Mammarella, I. C., Bomba, M., Caviola, S., Broggi, F., Neri, F., Lucangeli, D., et al. (2013a). Mathematical difficulties in nonverbal learning disability or co-morbid dyscalculia and dyslexia. Developmental Neuropsychology, 38(6), 418–432.

Mammarella, I. C., Coltri, S., Lucangeli, D., & Cornoldi, C. (2009a). Impair- ment of simultaneous–spatial working memory in nonverbal (visuospa- tial) learning disability: A treatment case study. Neuropsychological Reha- bilitation, 19(5), 761–780.

Mammarella, I. C., & Cornoldi, C. (2005a). Difficulties in the control of irrel- evant visuospatial information in children with visuospatial learning dis- abilities. Acta Psychologica, 118, 211–228.

Mammarella, I. C., & Cornoldi, C. (2005b). Sequence and space: The critical role of a backward spatial span in the working memory deficit of visuo– spatial learning disabled children. Cognitive Neuropsychology, 22, 1055– 1068.

Mammarella, I. C., & Cornoldi, C. (2014). An analysis of the criteria used to diagnose children with nonverbal learning disability (NLD). Child Neuro- psychology, 20(3), 255–280.

Mammarella, I. C., Cornoldi, C., Pazzaglia, F., Toso, C., Grimoldi, M., & Vio, C. (2006). Evidence for a double dissociation between spatial–simultaneous and spatial–sequential working memory in visuospatial (nonverbal) learn- ing disabled children. Brain and Cognition, 62, 58–67.

Mammarella, I. C., Giofrè, D., Ferrara, R., & Cornoldi, C. (2013b). Intuitive geometry and visuospatial working memory in children showing symp- toms of nonverbal learning disabilities. Child Neuropsychology, 19(3), 235–249.

Mammarella, I. C., & Lipparini, S. (2015). Un intervento sulla comprensione del testo e sul metodo di studio in un caso di disturbo dell’apprendimento non verbale. Psicologia Clinica dello Sviluppo, 19(1), 165–176.

Mammarella, I. C., Lucangeli, D., & Cornoldi, C. (2010a). Spatial working memory and arithmetic deficits in children with nonverbal learning dif- ficulties. Journal of Learning Disabilities, 43, 455–468.

Mammarella, I. C., Meneghetti, C., Pazzaglia, F., & Cornoldi, C. (2015). Memory and comprehension deficits in spatial descriptions in children with nonverbal and reading disabilities. Frontiers in Developmental Psychology, 5, 1534.

Mammarella, I. C., Meneghetti, C., Pazzaglia. F., Gitti, F., Gomez, C., & Cor- noldi, C. (2009b). Representation of survey and route spatial descriptions in children with nonverbal (visuospatial) learning disabilities. Brain and Cognition, 71, 173–179.

Mammarella, I. C., & Pazzaglia, F. (2010). Visual perception and memory impairments in children at risk of nonverbal learning disabilities. Child Neuropsychology, 16(6), 564–576.

Mammarella, I. C., Pazzaglia, F., & Cornoldi, C. (2008a). Evidence for differ- ent components in children’s visuospatial working memory. British Jour- nal of Developmental Psychology, 26(3), 337–355.

Mammarella, I. C., Toso, C., & Caviola, S. (2010b). Memoria di lavoro visuo- spaziale. Attività per il recupero e il potenziamento [Visuospatial working memory: Training activities]. Trent, Italy: Erickson.

Mammarella, I. C., Toso, C., Pazzaglia, F., & Cornoldi, C. (2008b). BVS-Corsi. Bat- teria per la valutazione della memoria visiva e spaziale. Trent, Italy: Erickson.

March, J. S. (2012). Multidimensional Anxiety Scale for Children—Second Edition. North Tonowanda, NY: Multi-Health Systems.

Margalit, M., Raviv, A., & Ankonina, D. B. (1992). Coping and coherence among parents with disabled children. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 21(3), 202–209.

Margalit, M., & Shulman, S. (1986). Autonomy perceptions and anxiety expressions of learning disabled adolescents. Journal of Learning Disabilities, 19(5), 291–293.

Marsh, H. W., & Martin, A. J. (2011). Academic self-concept and academic achievement: Relations and causal ordering. British Journal of Educational Psychology, 81(1), 59–77.

Matson, J. L., Matson, M. L., & Rivet, T. T. (2007). Social-skills treatments for children with autism spectrum disorders: An overview. Behavior Modification, 31(5), 682–707.

Matte, R. R., & Bolaski, J. A. (1998). Nonverbal learning disabilities: An over- view. Intervention in School and Clinic, 34(1), 39–42.

Mattson, A. J., Sheer, D. E., & Fletcher, J. M. (1992). Electrophysiological evidence of lateralized disturbances in children with learning disabilities. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 14(5), 707–716.

Mazzocco, M. M. (2001). Math learning disability and math LD subtypes: Evidence from studies of Turner syndrome, fragile X syndrome, and neurofibromatosis type 1. Journal of Learning Disabilities, 34(6), 520–533.

Mazzocco, M. M., & Myers, G. F. (2003). Complexities in identifying and defining mathematics learning disability in the primary school-age years. Annals of Dyslexia, 53(1), 218–253.

McCarney, D., & Greenberg, L. M. (1990). Test of Variables of Attention (TOVA). Minneapolis, MN: Attention Technology.

McDougall, J., DeWitt, D. J., King, G., Miller, T., & Killip, S. (2004). High school-aged youths’ attitudes toward their peers with disabilities: The role of school and student interpersonal factors. International Journal of Disability, Development and Education, 51, 287–313.

McDowell, A. D., Saylor, C. F., Taylor, M. J., Boyce, G. C., & Stokes, S. J. (1995). Ethnicity and parenting stress change during early intervention. Early Child Development and Care, 111(1), 131–140.

McGinnis, E., & Goldstein, A. P. (1997). Skillstreaming the elementary school child: New strategies and perspectives for teaching prosocial skills. Champaign, IL: Research Press.

McGrew, K. S. (2009). CHC theory and the human cognitive abilities project: Standing on the shoulders of the giants of psychometric intelligence research. Intelligence, 37, 1–10.

McLean, J. F., & Hitch, G. J. (1999). Working memory impairments in children with specific arithmetic learning difficulties. Journal of Experimental Child Psychology, 74(3), 240–260.

Meltzer, L. (2007). Executive function in education: From theory to practice. New York: Guilford Press.

Meyers, J. E., & Meyers, K. R. (1995). Rey Complex Figure and Recognition Trial: Professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.

Meyers, J. E., & Meyers, K. R. (1996). Rey Complex Figure Test and Recognition Trial: Supplemental norms for children and adults. Odessa, FL: Psychologi- cal Assessment Resources.

Rutter, M., DiLavore, P. C., Risi, S., Gotham, K., & Bishop, S. L. (2012). Autism Diagnostic Observation Schedule: ADOS-2. Los Angeles: Western Psychological Services.

Rutter, M., LeCouteur, A., & Lord, C. (2003). Autism Diagnostic Interview— Revised manual. Los Angeles: Western Psychological Services.

Ryburn, B., Anderson, V., & Wales, R. (2009). Asperger syndrome: How does it relate to non-verbal learning disability? Journal of Neuropsychology, 3(1), 107–123.

Sandson, T. A., Bachna, K. J., & Morin, M. D. (2000). Right hemisphere dys- function in ADHD visual hemispatial inattention and clinical subtype. Journal of Learning Disabilities, 33(1), 83–90.

Schiff, R., Bauminger, N., & Toledo, I. (2009). Analogical problem solving in children with verbal and nonverbal learning disabilities. Journal of Learn- ing Disabilities, 42, 3–13.

Schmidt, S. F. (2011). Life of Fred elementary series. Reno, NV: Polka Dot. Schoemaker, M. M. (2008). MOQ-T Motor Observation Questionnaire for Teachers: Manual. Groningen, The Netherlands: Center for Human Movement Sciences, University Medical Center Groningen.

Schopler, E., Van Bourgondien, M. E., Wellman, G. J., & Love, S. R. (2010). CARS 2: Childhood Autism Rating Scale. Los Angeles: Western Psychological Services.

Amerikkalainen tutkimus

Grahn, J. A., Parkinson, J. A., & Owen, A. M. (2008). The cognitive functions of the caudate nucleus. Progress in Neurobiology, 86(3), 141–155.

Grodzinsky, G. M., Forbes, P. W., & Bernstein J. H. (2010). A practice-based approach to group identification in nonverbal learning disorders. Child Neuropsychology, 16, 433–460.

Groen, W., Teluj, M., Buitelaar, J., & Tendolkar, I. (2010). Amygdala and hippo- campus enlargement during adolescence in autism. Journal of the Ameri- can Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 49, 552–560.

Grossman, J. B., Klin, A., Carter, A. S., & Volkmar, F. R. (2000). Verbal bias in recognition of facial emotions in children with Asperger syndrome. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41(3), 369–379.

Gross-Tsur, V., Shalev, R. S., Manor, O., & Amil, N. (1995). Developmental right hemisphere syndrome: Clinical spectrum of the nonverbal learning disability. Journal of Learning Disabilities, 28, 80–86.

Grunau, R. E., Whitfield, M. F., & Davis, C. (2002). Pattern of learning disabilities in children with extremely low birth weight and broadly average intel- ligence. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 156(6), 615–620.

Guli, L. A., Semrud-Clikeman, M., Lerner, M. D., & Britton, N. (2013). Social Competence Intervention Program (SCIP): A pilot study of a creative drama program for youth with social difficulties. Arts in Psychotherapy, 40(1), 37–44.

Guli, L. A., Wilkinson, A., & Semrud-Clikeman, M. (2008). Social competence intervention program. Champaign, IL: Research Press.

Hammill, D. D. (1990). On defining learning disabilities: An emerging consensus. Journal of Learning Disabilities, 23, 74–84.

Happé, F. (1999). Autism: Cognitive deficit or cognitive style? Trends in Cogni- tive Science, 3, 216–222.

Harnadek, M. C., & Rourke, B. P. (1994). Principal identifying features of the syndrome of nonverbal learning disabilities in children. Journal of Learn- ing Disabilities, 27(3), 144–154.

Hassiotis, A. (1997). Parents of young persons with learning disability: An application of the Family Adaptability and Cohesion Scale (FACES II). British Journal of Developmental Disabilities, 43, 36–42.

Hécaen, H., Angelergues, R., & Houillier, S. (1961). Les variétés cliniques desacalculies au cours des lésions rétrorolandiques: Approche statistique du problème. Revue Neurologique, 105, 85–103.

Henderson, S. E., Sugden, D. A., & Barnett, A. L. (2007). Movement Assessment

Battery for Children—2 (Movement ABC-2): Examiner’s manual. London: Harcourt Assessment.

Hendriksen, J. G. M., Keulers, E. H. H., Feron, F. J. M., Wassenberg, R., Jolles,

J., & Vles, J. S. H. (2007). Subtypes of learning disabilities: Neuropsychological and behavioral functioning of 495 children referred for mul- tidisciplinary assessment. European Child Adolescence and Psychiatry, 16, 517–524.

Hong, D. S., Dunkin, B., & Reiss, A. L. (2011). Psychosocial functioning and social cognitive processing in girls with Turner syndrome. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 32(7), 512.

Howard, K. A., & Tryon, G. S. (2002). Depressive symptoms in and type of classroom placement for adolescents with LD. Journal of Learning Disabilities, 35(2), 185–190.

Hubbard, E. M., Piazza, M., Pinel, P., & Dehaene, S. (2005). Interactions between number and space in parietal cortex. Nature Reviews Neuroscience, 6(6), 435–448.

Humphries, T., Cardy, J. O., Worling, D. E., & Peets, K. (2004). Narrative com- prehension and retelling abilities of children with nonverbal learning disabilities. Brain and Cognition, 56(1), 77–88.

Individuals with Disabilities Education Act, Pub. L. No. 91-230, 84 Stat. 191 (1970).

Inglis, J., & Lawson, J. S. (1987). Reanalysis of a meta-analysis of the validity of the Wechsler Scales in the diagnosis of learning disability. Learning Dis- ability Quarterly, 10(3), 198–202.

Iuculano, T., Tang, J., Hall, C. W., & Butterworth, B. (2008). Core information processing deficits in developmental dyscalculia and low numeracy. Developmental Science, 11(5), 669–680.

Jastak, J. F., & Jastak, S. R. (1965). Wide Range Achievement Test: Manual. Wilmington, DE: Guidance Associates.

Jastak, S. (1984). WRAT-R: Wide Range Achievement Test. Chicago: Jastak Associates.

Johnson, D., & Myklebust, H. (1967). Learning disabilities: Educational principles and practices. New York: Grune & Stratton.

Johnson-Laird, P. N. (1983). Mental models: Towards a cognitive science of language, inference, and consciousness (No. 6). Cambridge, MA: Harvard University Press.

Jones, D., Farrand, P., Stuart, G., & Morris, N. (1995). Functional equivalence of verbal and spatial information in serial short-term memory. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 21(4), 1008.

Jordan, D. W., & Métais, J. L. (1997). Social skilling through cooperative learn- ing. Educational Research, 39(1), 3–21.

Karmiloff-Smith, A. (2010). Neuroimaging of the developing brain: Taking “developing” seriously. Human Brain Mapping, 31(6), 934–941.

Kaufman, A. S., & Kaufman, N. L. (1983). K-ABC: Kaufman Assessment Battery for Children: Interpretive manual. Circle Pines, MN: American Guidance Service.

Kaufman, A. S., & Kaufman, N. L. (2004). Kaufman Assessment Battery for Children (2nd ed.). Circle Pines, MN: American Guidance Service.

Kazdin, A. E., Stolar, M. J., & Marciano, P. L. (1995). Risk factors for dropping out of treatment among white and black families. Journal of Family Psychology, 9(4), 402.

Kazdin, A. E., & Wassell, G. (2000). Therapeutic changes in children, parents, and families resulting from treatment of children with conduct problems. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39(4), 414–420.

Keith, T. Z., Fine, J. G., Taub, G. E., Reynolds, M. R., & Kranzler, J. H. (2006). Higher order, multisample, confirmatory factor analysis of the Wechsler Intelligence Scale for Children—Fourth Edition: What does it measure? School Psychology Review, 35(1), 108–127.

Kephart, N. C. (1960). The slow learner in the classroom. Columbus, OH: Merrill. Kirk, S. A., & Kirk, W. D. (1971). Psycho-linguistic learning disabilities: Diagnosis and remediation. Urbana: University of Illinois Press.

Klin, A., Jones, W., Schultz, R., Volkmar, F., & Cohen, D. (2002). Visual fixation patterns during viewing of naturalistic social situations as predictors of social competence in individuals with autism. Archives of General Psychiatry, 59(9), 809–816.

Klin, A., Volkmar, F. R., Sparrow, S. S., Cicchetti, D. V., & Rourke, B. P. (1995). Validity and neuropsychological characterization of Asperger syndrome: Convergence with nonverbal learning disabilities syndrome. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 36(7), 1127–1140.

Kløve, H. (1963). Grooved pegboard. Lafayette, IN: Lafayette Instruments. Kodituwakku, P. W. (2007). Defining the behavioral phenotype in children with fetal alcohol spectrum disorders: A review. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 31(2), 192–201.

Koffka, K. (2013). Principles of Gestalt psychology (Vol. 44). London: Routledge. Koppitz, E. M. (1975). Bender Gestalt Test, Visual Aural Digit Span Test and reading achievement. Journal of Learning Disabilities, 8(3), 154–158. Korkman, M., Kirk, U., & Kemp, S. (2007). NEPSY-II. San Antonio, TX: Pearson.

Kovacs, M. (2010). Children’s Depression Inventory 2 (CDI 2). Pittsburgh: University of Pittsburgh School of Medicine.

Krug, D. A., & Arick, J. R. (2003). Krug Asperger Disorder Index (KADI). Austin, TX: PRO-ED.

Kyttälä, M. (2008). Visuospatial working memory in adolescents with poor performance in mathematics: Variation depending on reading skills. Educational Psychology, 28(3), 273–289.

Lajiness-O’Neill, R., Beaulieu, I., Asamoah, A., Titus, J. B., Bawle, E., Ahmad,

S., et al. (2006). The neuropsychological phenotype of velocardiofacial syndrome (VCFS): Relationship to psychopathology. Archives of Clinical Neuropsychology, 21(2), 175–184.

Landa, R., Klin, A., & Volkmar, F. (2000). Social language use in Asperger syndrome and high-functioning autism. In A. Klin, F. R. Volkmar, & S. S. Sparrow (Eds.), Asperger syndrome (pp. 125–155). New York: Guilford Press.

Landerl, K., Fussenegger, B., Moll, K., & Willburger, E. (2009). Dyslexia and dyscalculia: Two learning disorders with different cognitive profiles. Journal of Experimental Child Psychology, 103(3), 309–324.

Larson, E. B., Kirschner, K., Bode, R., Heinemann, A., & Goodman, R. (2005). Construct and predictive validity of the Repeatable Battery for the Assess- ment of Neuropsychological Status in the evaluation of stroke patients. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 27(1), 16–32.

Lavoie, R. (1994). Social competence and the child with learning disabilities. Washington, DC: WETA-TV. Available at www.ldonline.org.

Lawson, J. S., & Inglis, J. (1985). Learning disabilities and intelligence test results: A model based on a principal components analysis of the WISC- R. British Journal of Psychology, 76(1), 35–48.

LeCouteur, A., Lord, C., & Rutter, M. (2003). The Autism Diagnostic Interview— Revised (ADI-R). Los Angeles: Western Psychological Services.

Lepach, A. C., & Petermann, F. (2011). Nonverbal and verbal learning: A comparative study of children and adolescents with 22q11 deletion syndrome, non-syndromal nonverbal learning disorder and memory disorder. Neurocase, 17, 480–490.

Lerner, M. D., Mikami, A. Y., & Levine, K. (2011). Socio-dramatic affective– relational intervention for adolescents with Asperger syndrome: Pilot study. Autism, 15(1), 21–42.

Levin, L., & Langton, M. (2007). The verbal math lesson level 1: Step-by-step math without pencil or paper. San Ramon, CA: Mountcastle Company.

Lezak, M. D. (1976). Neuropsychological assessment. New York: Oxford Univer- sity Press.

Lezak, M. D., Howieson, D. B., & Loring, D. W. (2004). Neuropsychological assessment (4th ed.). New York: Oxford University Press.

Liddell, G. A., & Rasmussen, C. (2005). Memory profile of children with non- verbal learning disability. Learning Disabilities Research and Practice, 20(3), 137–141.

Linnenbrink, E. A. (2006). Emotion research in education: Theoretical and methodological perspectives on the integration of affect, motivation, and cognition. Educational Psychology Review, 18(4), 307–314.

Lipman, E. L., Offord, D. R., Dooley, M. D., & Boyle, M. H. (2002). Children’s outcomes in differing types of single-parent families. In J. D. Willms (Ed.), Vulnerable children (pp. 229–242). Edmonton: University of Alberta Press.

Litt, J., Taylor, H. G., Klein, N., & Hack, M. (2005). Learning disabilities in children with very low birthweight: Prevalence, neuropsychological cor- relates, and educational interventions. Journal of Learning Disabilities, 38(2), 130–141.

Little, L. (2002). Middle-class mothers’ perceptions of peer and sibling victimization among children with Asperger’s syndrome and nonverbal learn- ing disorders. Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, 25(1), 43–57.

Little, S. S. (1993). Nonverbal learning disabilities and socioemotional functioning: A review of recent literature. Journal of Learning Disabilities, 26(10), 653–665.

Logie, R. H. (1995). Visuo–spatial memory. Hove, UK: Erlbaum.

Lopez, C., Tchanturia, K., Stahl, D., & Treasure, J. (2008). Central coherence in eating disorders: A systematic review. Psychological Medicine, 38(10), 1393–1404.

Maag, J. W., & Reid, R. (2006). Depression among students with learning disabilities assessing the risk. Journal of Learning Disabilities, 39(1), 3–10. 

Mabbott, D. J., & Bisanz, J. (2008). Computational skills, working memory, and conceptual knowledge in older children with mathematics learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 41(1), 15–28.

Magill-Evans, J., Koning, C., Cameron-Sadava, A., & Manyk, K. (1995). The Child and Adolescent Social Perception Measure. Journal of Nonverbal Behavior, 19, 151–169.

Magill-Evans, J., Koning, C., Cameron-Sadava, A., & Manyk, K. (1996). Manual for the Child and Adolescent Social Perception Measure. Unpublished manuscript.

Mamen, M. (2006). Nonverbal learning disabilities and their clinical subtypes: A handbook for parents and professionals—new edition. Ottawa: Centrepointe Professional Services.

Tuley, K. and Bell, N. (1997) On Cloud Nine. San Luis Obispo, CA: Gander Publishing. 

Vacca, D. (2001) “Confronting the Puzzle of Nonverbal Learning Disabilities.” Educational Leadership 59, 26–31. 

Volden, J. (2004) “Nonverbal Learning Disability: A Tutorial for Speech-Language Pathologists.” American Journal of Speech-Language Pathology 13, 128–141. 

Whitney, R. (2002) Bridging the Gap: Raising a Child With Nonverbal Learning Disorder. New York: Perigee. 

Achenbach, T.M (1993) Child Behaviour Checklist/Teacher Report Form. Dutch translation by F.C. Verhulst. Rotterdam: Academisch Ziekenhuis en Erasmus Universiteit.

Ayres, A.J. (1991) Een behandeling voor stoornissen in de sensorische integratie. Een overzicht voor ouders, onderwijzers en andere begeleiders. (Translation from English into Dutch was used). Santpoort-Zuid: Nederlandse Centrum voor Sensorische Integratie.

Brumback, R.A., Harper, C.R. and Weinberg, W.A (2000) Non-verbal Learning Disabilities, Asperger’s Syndrome, Pervasive Developmental Disor- der – Should we care ? Internet: www.nldline.com.

De Kock, A.M.T. and Eilander, H.J. (1994) “Williams-Beuren-syndroom: Een aandoening van de verbindingsbanen in de hersenen ?” Kind en Ado- lescent 15 3, 133–138.

Diamond, S. (1998) Language Pragmatics and NLD. It’s As Plain As The Nose On Your Face. Internet: www.nldonline.com.

Dijkshoorn, P., Pietersen,W and Dikken, G. (1998) Kinderen met een contactstoornis. Een groepsbehandeling voor PDD-NOS-kinderen en hun ouders. Lisse: Swets and Zeitlinger.

Dumont, J.J. (1994) Leerstoornissen – deel I; Theorie en model (pp.173–181). Rotterdam: Lemniscaat.

Foss, J.M. (1998) Students with Non-verbal Learning Disabilities. Internet: www.nldline.com.

Frankenberger, C. (2000) Non-Verbal Learning Disabilities: An Emerging Profile. Internet: www.nldline.com.

Grejtak, N. (1998) “Connecting the WS (Williams Syndrome) Cognitive Profile to Educational Strategies.” WSA Newsletter (Williams Syndrome Association). Internet: www.williams-syndrome.org/survey.htm.

Langelaan, M. (1999) “Non-verbaal leerprobleem.” NRC Handelsblad, zaterdageditie Wetenschap en Onderwijs, 5 Juni 1999.

Lantin,B. (1997) “Problem that is all in the mind.” Daily Telegraph 16 September 1997.

Lieshout, E. van, Moor, J. de and Elands, E, (1999) “Rekenstoornissen bij kinderen met een neurologische beschadiging.” Congrespresentatie 10 december 1999: Het NLD-syndroom; theorie en praktijk, p.13. Tilburg/Oisterwijk: Katholieke Universiteit Brabant and De Hondsberg.

Njiokiktijen, C.J. (1999) “Het Corpus Callosum in relatie tot het NLD-syndroom.” Congrespresentatie 10 december 1999: Het NLD-syndroom; theorie en praktijk, pp.11–12. Tilburg/Oisterwijk: Katholieke Universiteit Brabant and De Hondsberg.

NLDline (1999a) Education: IEP for NLD. Internet: www.nldline.com. NLDlin (1999b) Helpful NLD Hints for Parents and other Caregivers. Internet: www.nldlin.com.

NLDline(1999c) Helpful NLD Hints for Teachers. Internet: www.nldline.com. NLDline (1999d) Social Skills tips. Internet: www.nldline.com.

Palombo, J. (1994) Descriptive Profile of Children with NLD. Internet: www.nldlin.com.

Richman, L. (1997) “Peaceful Coexistence – Autism, Asperger’s, Hyperlexia.” American Hyperlexia Association Newsletter Winter 1997. Rourke, B.P. (1989) Non-verbal Learning Disabilities. The Syndrome and theModel. New York, London: The Guilford Press.

Rourke, B.P. (1993b) Treatment Programme for the Child with NLD. Canada: University of Windsor.

Rourke, B.P. (1995) Syndrome of non-verbal learning disabilities. Neuro-develop- mental manifestations. New York: Guildford Press.

Rourke, B.P. (1999a) “The non-verbal Learning Disabilities; Theory, Re- search and Clinical Practice.” Congrespresentatie 10 december 1999: Het NLD-syndroom, theorie en praktijk, pp.5–7. Tilburg/Oisterwijk: Katholieke Universiteit Brabant and De Hondsberg.

Rourke, B.P. Bakker, D.J., Fisk, J.L. and Strang, J.D. (1983) Child Neuropsychology. An introduction to theory, research and clinical practice. New York: The Guildford Press.

Thompson, S. (1997a) “Non-verbal Learning Disorders revisited in 1997”. The Gram. Internet: www.nldline.com.

Thompson, S. (1997b) The Source for non-verbal Learning Disorders. East Moline, Illinois: Linguisystems.

Thompson, S. (1997c) Neurobehavioural Characteristics Seen in the Classroom – Developing an Educational Plan for the student with NLD. Internet:www.nldline.com.

Thompson, S. (1998) Stress, Anxiety, Panic and Phobias: Secondary to NLD. Internet: www.nldline.com.

Voeller, K.K.S. (1997) “Social and Emotional Learning Disabilities.” In T.E.Feinberg and M.J. Farah (eds.) Behavioural Neurology and Neuropsychology (pp.795–801). USA: McGraw Hill Companies.

Bowyer, P., & Cahill, S. (2009). Pediatric occupational therapy handbook. St. Louis, MO: Mosby.

 

Davis, J. M., & Broitman, J. (2011). Nonverbal learning disability in children: Bridging the gap between science and practice. New York: Springer.

Fine, J. G., Semrud-Clikeman, M., Bledsoe, J., & Hasson, R. (2010). Meta-analysis of the NVLD empirical literature: Scientific rigor of extant research. San Diego, CA: American Psychological Association Annual Meeting.

Jensen, P. S., Hinshaw, S. P., Swanson, J. M., Greenhill, L. L., Conners, C. K., Arnold, L. E., et al. (2001). Findings from the NIMH multimodal treatment study of ADHD (MTA): Implications and applications for primary care providers. Developmental and Behavioral Pediatrics., 22(1), 60–73. 

Klin, A., Sparrow, S. S., Volkmar, F., Cicchetti, D. V., & Rourke, B. P. (1995). Asperger syndrome. In B. P. Rourke (Ed.), Syndrome of nonverbal learning disabilities: Neurodevelopmental mani- festations (pp. 93–118). New York: Guilford Press. 

Lipton, M., & Evans-Smith, B. (2006, August). Social emotional learning framework (SELF): Conceptual, clinical, and research aspects. Davis, CA: The summer institute on neurodevelop- mental disorders, MIND Institute, University of California. 

Lipton, M., & Nowicki, S. (2009). The social emotional learning framework (SELF): A guide for understanding brain-based social emotional learning impairments. Journal of Developmental Processes, 4(2), 99–115. 

Lord, C., & Spence, S. J. (2006). Autism spectrum disorders: Phenotype and diagnosis. In S. O. Moldin & J. L. R. Rubenstein (Eds.), Understanding autism: From basic neuroscience to treatment (pp. 1–23). Boca Raton, FL: CRC Press. 

Ozols, E. J., & Rourke, B. P. (1988). Characteristics of young learning-disabled children classified according to patterns of academic achievement: Auditory-perceptual and visual-perceptual abilities. Journal of Clinical Child Psychology, 17, 44–52. 

Palombo, J., Bendicsen, H., & Koch, B. (2011). Guide to psychoanalytic developmental theories. USA: Springer. 

Schopler, E. (1996). Are autism and Asperger syndrome different labels or different disabilities? Journal of Autism and Developmental Disorders, 26, 109–110. 

Schore, A. (2003). Affect dysregulation and disorders of the self. NY: Norton.

Schore, A. (2005). Attachment, affect regulation, and the developing right brain: Linking develop-mental neuroscience to pediatrics. 

Pediatrics in Review, 26(6), 204–217.Segal, Z., Williams, J., & Teasdale, J. (2002). Mindfulness-based cognitive therapy for depression: A new approach to preventing relapse. NY: Guilford.

Siegel, D. (1999). The developing mind: How relationships and the brain interact to shape who we are. NY: Guilford.

Stern, D. (2000). The interpersonal world of the infant: A view from psychoanalysis and developmental psychology. New York: Basic Books.

Szatmari, P. (1998). Differential diagnosis of Asperger disorder. In E. Schopler, G. B. Mesibov, &  L. J. Kunce (Eds.), Asperger syndrome or high-functioning autism? (pp. 61–76). New York: Plenum.

Volkmar, F. R., & Klin, A. (1998). Asperger syndrome and nonverbal learning disabilities. In E. 

Schopler, G. B. Mesibov, & L. J. Kunce (Eds.), Asperger syndrome or high-functioning autism? Current issues in autism (pp. 107–121). New York: Plenum.

Wolff, S. (1995). Loners: The life path of unusual children. London: Routledge. 

Achenbach, T. M. (1991). Child Behavior Checklist/4–18. Burlington: University of Vermont.

Alloway, T. P., & Archibald, L. (2008). Working memory and learning in chil- dren with developmental coordination disorder and specific language impairment. Journal of Learning Disabilities, 41(3), 251–262.

Alloway, T. P., Gathercole, S. E., & Pickering, S. J. (2006). Verbal and visuo- spatial short-term and working memory in children: Are they separable? Child Development, 77, 1698–1716.

Alloway, T. P., & Passolunghi, M. C. (2011). The relationship between working memory, IQ, and mathematical skills in children. Learning and Individual Differences, 21(1), 133–137.

Al-Yagon, M., Cavendish, W., Cornoldi, C., Fawcett, A. J., Grünke, M., Hung, L. Y., et al. (2013). The proposed changes for DSM-5 for SLD and ADHD: International perspectives—Australia, Germany, Greece, India, Israel, Italy, Spain, Taiwan, United Kingdom, and United States. Journal of Learning Disabilities, 46(1), 58–72.

American Psychiatric Association. (1952). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (1st ed.). Washington, DC: Author.

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed., text rev.) Washington, DC: Author.

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: Author.

Andersson, U., & Lyxell, B. (2007). Working memory deficit in children with mathematical difficulties: A general or specific deficit? Journal of Experimental Child Psychology, 96, 197–228.

Antshel, K. M., & Joseph, G. R. (2006). Maternal stress in nonverbal learning disorder: A comparison with reading disorder. Journal of Learning Dis- abilities, 39(3), 194–205.

Antshel, K. M., & Khan, F. M. (2008). Is there an increased familial prevalence of psychopathology in children with nonverbal learning disorders? Jour- nal of Learning Disabilities, 41(3), 208–217.

Bachot, J., Gevers, W., Fias, W., & Roeyers, H. (2005). Number sense in children with visuospatial disabilities: Orientation of the mental number line. Psychology Science, 47, 172–183.

Baron, I. S. (2004). Neuropsychological evaluation of the child. New York: Oxford University Press.

Basso Garcia, R., Mammarella, I. C., Tripodi, D., & Cornoldi, C. (2014). Visuo- spatial working memory for locations, colours and binding in typically developing children and in children with dyslexia and nonverbal learning disability. British Journal of Developmental Psychology, 32, 17–33.

Bauman, M. L., & Kemper, T. L. (2005). Neuroanatomic observations of the brain in autism: A review and future directions. International Journal of Developmental Neuroscience, 23(2), 183–187.

Bauminger, N., Edelsztein, H. S., & Morash, J. (2005). Social information processing and emotional understanding in children with LD. Journal of Learning Disabilities, 38(1), 45–61.

Beery, K. E., & Buktenica, N. A. (2006). VMI: Developmental Test of Visual– Motor Integration (5th ed.). San Antonio, TX: Pearson.

Beery, K. E., Buktenica, N. A., & Beery, N. A. (2010). Beery–Buktenika developmental test of visual–motor integration, sixth edition. San Antonio, TX: Pearson Education.

Bender, L. (1946). Bender Visual Motor Gestalt Test. New York: American Orthopsychiatric Association.

Bender, W. N., & Golden, L. B. (1990). Subtypes of students with learning dis- abilities as derived from cognitive, academic, behavioral, and self-concept measures. Learning Disability Quarterly, 13(3), 183–194.

Benton, A. L., Sivan, A. B., Hamsher, K. D., Varney, N. R., & Spreen, O. (1994). Contributions to neuropsychological assessment. Orlando, FL: Psychological Assessment Resources.

Binet, A., & Simon, T. (1948). The development of the Binet–Simon Scale, 1905–1908. In D.

Wayne (Ed.), Readings in the history of psychology: Century psychology series (pp. 412–424). East Norwalk, CT: Appleton-Century- Crofts.

Bloom, E., & Heath, N. (2010). Recognition, expression, and understanding facial expression of emotion in adolescents with nonverbal and general learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 43, 180–192.

Bölte, S., Holtmann, M., & Poustka, F. (2008). The Social Communication Questionnaire (SCQ) as a screener for autism spectrum disorders: Additional evidence and cross-cultural validity. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 47, 719–720.

Bolton, P. F., Carcani-Rathwell, I., Hutton, J., Goode, S., Howlin, P., & Rutter, M. (2011). Epilepsy in autism: Features and correlates. British Journal of Psychiatry, 198(4), 289–294.

Gilliam, J. (2013). Gilliam Autism Rating Scale—Third Edition (GARS-3). Houston: PRO-ED.

Gioia, G. A., Isquith, P. K., Guy, S. C., & Kenworthy, L. (2000). Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF). Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.

Goldberg, E., & Costa, L. D. (1981). Hemisphere differences in the acquisition and use of descriptive systems. Brain and Language, 14(1), 144–173. Goldberg, E., Vaughan, H. G., & Gerstman, L. J. (1978). Nonverbal descriptive systems and hemispheric asymmetry: Shape versus texture discrimination. Brain and Language, 5(2), 249–257.

Goldstein, S., & Naglieri, J. (2010). Autism Spectrum Rating Scales (ASRS). Toronto: Multi-Health Systems.

Goodwin, M. H. (1999). Participation. Journal of Linguistic Anthropology, 9(1/2), 177–180.

Grabner, R. H., Ansari, D., Koschutnig, K., Reishofer, G., Ebner, F., & Neuper, C. (2009). To retrieve or to calculate?: Left angular gyrus mediates the retrieval of arithmetic facts during problem solving. Neuropsychologia, 47(2), 604–608.

Dimitrovsky, L., Spector, H., Levy-Shiff, R., and Vakil, E. (1998) ‘Interpretation of facial expressions of affect in children with learning disabilities with verbal or nonverbal deficits.’ Journal of Learning Disabilities 32, 3, 286–292. 

Donders, J., Rourke, B.P., and Canady, A.I. (1991) ‘Neuropsychological functioning of hydrocephalic children.’ Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology 13, 4, 607–613. 

Ellis, H.D., Ellis, D.M., Fraser, W., and Deb, S. (1994) ‘A preliminary study of right hemisphere cognitive deficits and impaired social judgements among young people with Asperger syndrome.’ European Child and Adolescent Psychiatry 3, 255–266. 

Fisher, N.J. and DeLuca, J.W. (1997) ‘Verbal learning strategies of adolescents and adults with the syndrome of nonverbal learning disabilities.’ Child Neuropsychology 3, 3, 192–198. 

Fisher, N.J., DeLuca, J.W., and Rourke, B.P. (1997) ‘Wisconsin Card Sorting Test and Halstead Category Test performances of children and adolescents who exhibit the syndrome of Nonverbal Learning Disabilities.’ Child Neuropsychology 3, 61–70. 

Fletcher, J.M. (1989) ‘Nonverbal Learning Disabilities and suicide: Classification leads to prevention.’ Journal of Learning Disabilities 22, 3, 176–179. 

Foss, J.M. (1991) ‘Nonverbal Learning Disabilities and remedial interventions.’ Annals of Dyslexia 41, 128–140. 

Fox, A.M. and Lent, B. (1996) ‘Clumsy children: Primer on developmental coordination disorder.’ Canadian Family Physician 42, 1965–1971. 

Fuerst, D., Fisk, J.L and Rourke, B.P. (1990) ‘Psychosocial functioning of learning-disabled children: Relations between WISC verbal IQ – performance IQ discrepancies and personality subtypes.’ Journal of Consulting and Clinical Psychology 58, 657–660. 

Gillberg, C. (1991) ‘Pediatric neuropsychiatry.’ Current Opinion in Neurology and Neurosurgery 4, 381–390. 

Glosser, G. and Koppell, S. (1987) ‘Emotional-behavioral patterns in children with learning disabilities: Lateralized hemispheric differences.’ Journal of Learning Disabilities 20, 365–368. 

Goldberg, E. and Costa, L.D. (1981) ‘Hemisphere differences in the acquisition and use of asymmetries in the brain.’ Brain and Language 14, 144–173. 

Goldstein, D.B. (June 18, 2000) ‘Children’s Nonverbal Learning Disabilities Scale.’ Assessment page: www.nldontheweb.org/Goldstein_1.htm 

Gross-Tsur, V., Shalev, R.S., Manor, O., and Amir, N. (1995) ‘Developmental right-hemisphere syndrome: Clinical spectrum of the nonverbal learning disability.’ Journal of Learning Disabilities 28, 2, 80–86. 

Harnadek, M. and Rourke, B.P. (1994) ‘Principal identifying features of the syndrome of Nonverbal Learning Disabilities in children.’ Journal of Learning Disabilities 27, 144–154. 

Heller, W. (June 18, 2000) ‘Understanding Nonverbal Learning Disability (NVLD).’ About NLD Page: www.nldontheweb.org/heller.htm 

Hulme, C. and Lord, R. (1986) ‘Clumsy children: A review of recent research.’ Child: Care, Health and Development 12, 4, 257–269. 

Humphries, T. (1993) ‘Nonverbal learning disabilities: A distinct group within our population.’ Communique, LDA Ontario. 

Johnson, D.J. (1987) ‘Nonverbal Learning Disabilities.’ Pediatric Annals 16, 2, 133–141. 

Keith, R.W. (1996) ‘Understanding central auditory processing disorders.’ The Hearing Journal 49, 20–28. 

Klin, A., Volkmar, F.R., Sparrow, S.S., Cicchetti, D.V., and Rourke, B.P. (1995) ‘Validity and neuropsychological characterization of Asperger syndrome: Convergence with Nonverbal Learning Disabilities syndrome.’ Journal of Child Psychology and Psychiatry 36, 7, 1127–1140. 

Kopp, S. and Gillberg, C. (1992) ‘Girls with social deficits and learning problems: Autism, atypical Asperger syndrome or a variant of these conditions.’ European Child and Adolescent Psychiatry 1, 2, 89–99. 

Kowalchuk, B. and King, J.D. (1989) ‘Adult suicide versus coping with nonverbal learning disorder.’ Journal of Learning Disabilities 22, 3, 177–178. 

Levin, H., Scheller, J., Rickard, T., Grafman, J., Martinkowski, K., Winslow, M., and Mirvis, S. (1996) ‘Dyscalculia and dyslexia after right hemisphere injury in infancy.’ Archives of Neurology 53, 1, 88–96. 

Little, L. (1998) ‘Severe childhood sexual abuse and nonverbal learning disability.’ American Journal of Psychotherapy 52, 3, 367–381. 

Little, L. (1999) ‘The misunderstood child: The child with a nonverbal learning disorder.’ Journal of the Society of Pediatric Nurses 4, 3, 113–121. 

Little, S.S. (1993) ‘Nonverbal Learning Disabilities and socioemotional functioning: A review of recent literature.’ Journal of Learning Disabilities 26, 10, 653–665. 

Lord-Maes, J. and Janiece-Obrzut, J.E. (1996) ‘Neuropsychological consequences of traumatic brain injury in children and adolescents.’ Journal of Learning Disabilities 29, 609.

 

Farroni, T., Johnson, M.H., Menon, E., Zulian, L., Faraguna, D. and Csibra, G. (2005) “Newborns’ preference for face-relevant stimuli: effects of contrast polarity.” Proceedings of the National Academy of Science 102, 47, 17245–17250. 

Gardner, H. (1999) Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century. New York: Basic Books. 

Gillberg, I.C. and Gillberg, C. (1989) “Asperger syndrome: some epidemiological considerations: a research note.” Journal of Child Psychology and Psychiatry 30, 631–638.

 

Golick, M. (1988) Deal Me In! Madison, CT: Jeffrey Norton Publishers. 

Hallowell, E. (1995) Driven to Distraction. New York: Simon and Schuster. 

Hellgren, L., Gillberg, I.C., Bagenholm, A. and Gillberg, C. (1994) “Children with deficits in attention, motor control and perception (DAMP) almost grown up: psychiatric and personality disorders at age 16 years.” Journal of Child Psychology and Psychiatry 35, 255–271.

 

Kutscher, M.L. (2005) Kids in the Syndrome Mix of ADHD, LD, Asperger’s, Tourette’s, Bipolar and More! London: Jessica Kingsley Publishers. 

Learning Disabilities Association of Canada (2002) Official Definition of Learning Disabilities. Available at: www.ldac-taac.ca/Defined/defined_new-e.asp 

Learning Disabilities Association of Ontario (2001) Promoting Early Intervention Project. Available at: www.ldao.ca 

Lettvin, J.Y., Maturana, H.R., McCulloch, W.S. and Pitts, W.H. (1959) “What the frog’s eye tells the frog’s brain.” Proceedings of the Institute of Radio Engineers 47, 1940–1951. 

Losse, A., Henderson, S.E., Elliman, D., Hall, D., Knight, E. and Jongmans, M. (1991) “Clumsiness in children – do they grow out of it? A 10-year follow-up study.” Developmental Medicine and Child Neurology 33, 55–68. 

Lutchmaya, S. and Baron-Cohen, S. (2002) “Human sex differences in social and non-social looking preferences at 12 months.” Infant Behavior and Development 25, 319–325. 

Mamen, M. (1997) Who’s In Charge? A Guide to Family Management. Carp, Ontario: Creative Bound Inc. 

Mamen, M. (1998) Laughter, Love and Limits: Parenting for Life. Carp, Ontario: Creative Bound Inc. 

Mamen, M. (2006) The Pampered Child Syndrome: How to Recognize It, How to Manage It and How to Avoid It. London: Jessica Kingsley Publishers. 

Mandich, A.D., Polatajko, H.J., Macnab, J.J. and Miller, L.T. (2001) “Treatment of children with developmental coordination disorder: what is the evidence?” Physical and Occupational Therapy in Pediatrics 20, 51–68. 

Martini, R., Heath, N. and Missiuna, C. (1999) “A North American analysis of the relationship between learning disabilities and developmental coordination disorder.” International Journal of Special Education 14, 46–58. 

Missiuna, C., Moll, S., Law, M., King, G. and King, S. (2006) “Mysteries and mazes: parent’ experiences of developmental coordination disorder.” Canadian Journal of Occupational Therapy 73, 7–17. 

Missiuna, C., Rivard, L. and Bartlett, D. (2003) “Early indentification and risk management of children with developmental coordination disorder.” Pediatric Physical Therapy 15, 1, 32–38.

 

Missiuna, C., Rivard, L. and Pollock, N. (2004) “They’re bright but can’t write: developmental coordination disorder in school aged children.” Teaching Exceptional Children 1 (electronic edition). Available at: www.canchild.ca 

Moffitt, A.R. (1971) “Consonant cue perception by twenty to twenty-four week old infants.” Child Development 42, 717–731. 

Molfese, D. (1988) Brain Lateralization in Children: Developmental Implications. New York: Guilford Press. 

Myers, I.B. and McCaulley, M.H. (1985) Manual: A Guide to the Development and Use of the Myers-Briggs Type Indicator. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press. 

Oakland, T., Glutting, J.J. and Horton, C.B. (1996) Student Styles Questionnaire Manual. San Antonio: The Psychological Corporation. 

Polatajko, H., Fox, M. and Missiuna, C. (1995) “An international consensus on children with developmental coordination disorder.” Canadian Journal of Occupational Therapy 62, 1, 3–6. 

Polatajko, H.J., Mandich, A.D., Miller, L.T. and Macnab, J.J. (2001) “Cognitive orientation to daily occupational performance (CO-OP): Part II – the evidence.” Physical Occupational Therapy in Pediatrics 20, 2–3, 83–106. 

Pollock, N. (2006) Keeping Current in Sensory Integration. Hamilton, ON: McMaster University. Available at: www.canchild.ca 

Pollock, N. and Missinuna, C. (2005) To Type or Not to Type...That Is the Question. Hamilton, ON: McMaster University. Available at www.canchild.ca 

Poulsen, A.A. and Ziviani, J.M. (2004) “Can I play too? Physical activity engagement of children with developmental coordination disorders.” Canadian Journal of Occupational Therapy 71, 2, 100–107. 

Rasmussen, P. and Gillberg, C. (2000) “Natural outcome of AD/HD with developmental coordination disorder at age 22 years: a controlled, longitudinal, community-based study.” Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 39, 11, 1424–1431. 

Rivard, L. and Missiuna, C. (2004) Encouraging Participation in Physical Activities for Children with Developmental Coordination Disorder. Hamilton, ON: McMaster University. Available at: www.canchild.ca 

Rourke, B. (ed.) (1995) Syndrome of Nonverbal Learning Disabilities. New York: Guilford Press. 

Rourke, B.P. (1978) “Reading, Spelling, Arithmetic Disabilities: A Neuropsychologic Perspective.” In H.R. Myklebust (ed.) Progress in Learning Disabilities (Vol. 4, pp.97–120). New York: Grune and Stratton. 

Rourke, B.P. and Conway, J.A. (1998) “Disabilities of Arithmetic and Mathematical Reasoning: Perspectives from Neurology and Neuropsychology.” In D.P. Rivera (ed.) Mathematics Education for Students with Learning Disabilities (pp.59–79). Austin, TX: Pro-Ed.

 

Sangster, C., Beninger, C., Polatajko, H.J. and Mandich, A. (2005) “Cognitive strategy generation in children with developmental coordination disorder.” Canadian Journal of Occupational Therapy 72, 2, 67–77. 

Schnurr, R. (1999) Asperger’s, Huh! A Child’s Perspective. Ottawa, Ontario: Anisor Publishing. Skinner, R.A. and Piek, J.P. (2001) “Psychosocial implications of poor motor coordination in children and adolescents.” Human Movement Science 20, 1–2, 73–94.

Stewart, K. (2002) Helping a Child with Nonverbal Learning Disorder or Asperger’s Syndrome. Oakland, CA: New Harbinger Publications.

Swihart, E.W. and Cotter, P. (1998) The Manipulative Child: How to Regain Control and Raise Resilient, Resourceful, and Independent Kids. New York: MacMillan.

Szatmari, P. (1992) “A review of the DSM-III-R criteria for autistic disorder.” Journal of Autism and Developmental Disorders 22, 507–523.

Thompson, S. (1997) The Source for Nonverbal Learning Disabilities. East Moline, IL: Linguisystems.

Visser, J. (2003) “Developmental coordination disorder: A review of research on subtypes and comorbidities.” Human Movement Science 22, 4–5, 479–493. 

Wilson, P.H. (2005) “Practitioner review: approaches to assessment and treatment of children with DCD: an evaluative review.” Journal of Child Psychology and Psychiatry 46, 8, 806–823. 

World Health Organization (1993) The ICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorders: Diagnostic Criteria for Research. Geneva: WHO. 

Battistia, M. (1980) ‘Interrelationships between problem solving ability, right hemisphere processing facility and mathematics learning.’ Focus on Learning Problems in Mathematics 2, 53–60. 

Baum, K., Schulte, C., Girke, W., Reischies, F., and Felix, R. (1996) ‘Incidental white-matter foci on MRI in “healthy” subjects: Evidence of subtle cognitive dysfunction.’ Neuroradiology 38, 8, 755–760. 

Bigler, E.D. (1989) ‘On the neuropsychology of suicide.’ Journal of Learning Disabilities 22, 3, 180–185. 

Brookshire, B., Butler, I., Ewing-Cobbs, L., and Fletcher, J. (1994) ‘Neuropsychological characteristics of children with Tourette syndrome: Evidence for a nonverbal learning disability?’ Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology 16, 2, 289–302. 

Brumback, R.A., Harper, C.R., and Weinberg, W.A. (1996) ‘Nonverbal Learning Disabilities, Asperger’s syndrome, pervasive developmental disorder – should we care?’ Journal of Child Neurology 11, 6, 427–429. 

Brumback, R.A. and Staton, R.D. (1982a) ‘An hypothesis regarding the commonality of right-hemisphere involvement in learning disability, attentional disorder, and childhood major depressive disorder.’ Perceptual Motor Skills 55, 3, 1091–1097. 

Brumback, R.A. and Staton, R.D. (1982b) ‘Right hemisphere involvement in learning disability, attention deficit disorder, and childhood major depressive disorder.’ Medical Hypotheses 8, 5, 505–514. 

Casey, J.E., Rourke, B.P., and Picard, E. (1991) ‘Syndrome of Nonverbal Learning Disabilities: Age differences in neuro-psychological, academic, and socioemotional functioning.’ Development and Psychopathology 3, 329–345. 

Chia, S.H. (1997) ‘The child, his family and dyspraxia.’ Professional Care: Mother and Child 7, 105–107. 

Cohen, M.J., Branch, W.B., and Hynd, G.W. (1994) ‘Receptive prosody in children with left or right hemisphere dysfunction.’ Brain and Language 47, 2, 171–181. 

Dean, R.S. (1983) ‘Intelligence as a predictor of nonverbal learning with learning-disabled children.’ Journal of Clinical Psychology 39, 3, 437–441. 

Denckla, M.B. (1983) ‘The neuropsychology of social-emotional learning disabilities.’ Archives of Neurology 40, 461–462. 

Denckla, M.B. (1991) ‘Academic and extracurricular aspects of Nonverbal Learning Disabilities.’ Psychiatric Annals 21, 12, 717–724. 

Deuel, R.K. and Doar, B.P. (1992) ‘Developmental manual dyspraxia: a lesson in mind and brain.’ Journal of Child Neurology 7, 99–103. 

Loveland, K.A., Fletcher, J.M., and Bailey, V. (1990) ‘Verbal and nonverbal communication of events in learning-disabled subgroups.’ Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology 12, 433–447. 

Mattson, A.J., Sheer, D.E., and Fletcher, J.M. (1992) ‘Electrophysiological evidence of lateralized disturbances in children with learning disabilities.’ Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology 14, 5, 707–716. 

McKelvey, J.R., Lambert, R., Mottson, L., and Shevell, M.I. (1995) ‘Right hemisphere dysfunction in Asperger’s Syndrome.’ Journal of Child Neurology 10, 310–314. 

Minskoff, E. (1980a) ‘Teaching approach for developing nonverbal communication skills in students with social perception deficits, Part 1: The basic approach and body language cues.’ Journal of Learning Disabilities 13, 3, 118–124. 

Minskoff, E. (1980b) ‘Teaching approach for developing nonverbal communication skills in students with social perception deficits, Part 2: Proxemic, vocalic, and artifactual cues.’ Journal of Learning Disabilities 13, 4, 203–208. 

Miyahara, M. and Mobs, I. (1995) ‘Developmental dyspraxia and developmental coordination disorder.’ Neuropsychology Review 5, 245–268. 

Musiek, F. (1986) ‘Neuroanatomy, neurophysiology, and central auditory assessment: 

Part III: Corpus callosum and efferent pathways.’ Ear and Hearing 7, 349–358. 

Musiek, F., Golleghy, K., and Ross, M. (1985) ‘Profiles of types of central auditory processing disorders in children with learning disabilities.’ Journal of Childhood Communication Disorders 9, 43–63. 

Nussbaum, N.L. and Bigler, E.D. (1986) ‘Neuropsychological and behavioral profiles of empirically derived subgroups of learning-disabled children.’ International Journal of Clinical Neuropsychology 8, 82–89. 

Obrzut, J.E. and Hynd, G.W. (1987) ‘Cognitive dysfunction and psychoeducational assessment in individuals with acquired brain injury.’ Journal of Learning Disabilities 20, 596–602. 

Ozols, E.J. and Rourke, B.P. (1988) ‘Characteristics of young learning-disabled children classified according to patterns of academic achievement: Auditory-perceptual and visual-perceptual abilities.’ Journal of Clinical Child Psychology 17, 44–52. 

Poole, N. (1997) ‘Remediation of nonverbal learning problems.’ The Educational Therapist 18, 3. 

Reeves, W.H. (1983) ‘Right cerebral hemispheric function: Behavioral correlates.’ International Journal of Neuroscience 18, 3–4, 227–230. 

Reiff, H.B. and Gerber, P.J. (1990) ‘Cognitive correlates of social perception in students with learning disabilities.’ Journal of Learning Disabilities 23, 4, 260–262. 

Roman, M.A. (1998) ‘The syndrome of Nonverbal Learning Disabilities: Clinical description and applied aspects.’ Current Issues in Education 1, 1, 1. 

Rourke, B.P. (1988a) ‘Socio-emotional disturbances of learning-disabled children.’ Journal of Consulting and Clinical Psychology 56, 801–810. 

Rourke, B.P. (1988b) ‘Syndrome of Nonverbal Learning Disabilities: Developmental manifestations in neurological disease, disorder, and dysfunction.’ The Clinical 2, 293–330. 

Rourke, B.P. (1989) ‘Nonverbal Learning Disabilities, socioemotional disturbance, and suicide: A reply to Fletcher, Kowalchuk, King, and Bigler.’ Journal of Learning Disabilities 22, 3, 186–187. 

Rourke, B.P. (1993) ‘Arithmetic disabilities, specific and otherwise: A neuropsychological perspective.’ Journal of Learning Disabilities 26, 4, 214–226. 

Rourke, B.P. (2000) ‘Neuropsychological and psychosocial subtyping: A review of investigations within the University of Windsor laboratory.’ Canadian Psychology 41, 34–50.

 

Rourke, B.P. (June 18, 2000) ‘Syndrome of nonverbal learning disabilitie: Assessment Protocols.’ Byron Rourke Page: www.nldontheweb.org/nld_assmt_protocol.htm 

Rourke, B.P. and Conway, J.A. (1997) ‘Disabilities of arithmetic and mathematical reasoning: Perspectives from neurology and neuropsychology.’ Journal of Learning Disabilities 30, 1, 34–46. 

Rourke, B.P., Dietrich, D.M., and Young, G.C. (1973) ‘Significance of WISC verbal-performance discrepancies for younger children with learning disabilities.’ Perceptual and Motor Skills 36, 275–282. 

Rourke, B.P. and Finlaysen, M.A.J. (1978) ‘Neuropsychological significance of variations in patterns of academic performance: Verbal and visual-spatial abilities.’ Journal of Abnormal Child Psychology 6, 121–133. 

Rourke, B.P. and Fisk, J.L. (1981) ‘Socio-emotional disturbances of learning disabled children: The role of central processing deficits.’ Bulletin of the Orton Society 31, 77–88. 

Rourke, B.P. and Fuerst, D. (1996) ‘Psychosocial dimensions of learning disability subtypes.’ Assessment 3, 3, 277–290. 

Rourke, B.P. and Strang, J.D. (1978) ‘Neuropsychological significance of variations in patterns of academic performance: Motor, psychomotor, and tactile-perceptual abilities.’ Journal of Pediatric Psychology 2, 62–66. 

Rourke, B.P. and Tsatsanis, K.D. (1996) ‘Syndrome of Nonverbal Learning Disabilities: Psycholinguistic assets and deficits.’ Topics in Language Disorders 16, 2, 30–44. 

Rourke, B.P., Young, G.C., and Flewelling, R.W. (1971) ‘The relationships between WISC verbal-performance discrepancies and selected verbal, auditory-perceptual, visual-perceptual, and problem-solving abilities in children with learning disabilities.’ Journal of Clinical Psychology 27, 475–479. 

Rourke, B.P., Young, G.C., and Leenaars, A.A. (1989) ‘A childhood learning disability that predisposes those afflicted to adolescent and adult depression and suicide risk.’ Journal of Learning Disabilities 22, 3, 169–175. 

Schatz, J., Craft, S., Koby, M., and Park, T.S. (1997) ‘Associative learning in children with perinatal brain injury.’ Journal of the International Neuropsychological Society 3, 6, 521–527. 

Semrud-Clikeman, M. and Hynd, G.W. (1990) ‘Right hemispheric dysfunction in Nonverbal Learning Disabilities: Social, academic, and adaptive functioning in adults and children.’ Psychological Bulletin 107, 196–209. 

Shields, J. (1991) ‘Semantic-pragmatic disorder: A right hemisphere syndrome?’ British Journal of Disorders of Communication 26, 383–392. 

Sisterhen, D.H. and Gerber, P.J. (1989) ‘Auditory, visual, and multisensory nonverbal social perception in adolescents with and without learning disabilities.’ Journal of Learning Disabilities 22, 4, 245–249. 

Spreen, O. (1989) ‘The relationship between learning disabilities, emotional disorders, and neuropsychology: Some results and observations.’ Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology 11, 117–140. 

Stellern, J., Marlowe, M., Jacobs, J., and Cosairt, A. (1985) ‘Neuropsychological significance of right hemisphere cognitive mode in behavior disorders.’ Behavioral Disorders 2, 113–124.

 

Stone, W.L. and LaGreca, A.N. (1984) ‘Comprehension of nonverbal communication: A re-examination of the social competencies of learning-disabled children.’ Journal of Abnormal Child Psychology 12, 505–518. 

Strang, J.D. and Rourke, B.P. (1983) ‘Concept-formation/non-verbal reasoning abilities of children who exhibit specific academic problems with arithmetic.’ Journal of Clinical Child Psychology 12, 33–39. 

Suzuki, L.A. and Leton, D.A. (1989) ‘Spontaneous talkers among students with learning disabilities: Implications of right cerebral dysfunction.’ Journal of Learning Disabilities 22, 6, 397–399. 

Thompson, N.M., Francis, J.D., Steubing, K.K., and Fletcher, J.M. (1994) ‘Motor, visual spatial, and somatosensory skills after closed head injury in children and adolescents: A study of change. Neuropsychology 8, 333–342. 

Thompson, S. (1996) ‘Nonverbal learning disorders.’ Fall, The Gram, LDA-CA. Publication of the East Bay Learning Disabilities Association. 

Arffa, S., Fitzhugh-Bell, K, and Black, W. (1989) ‘Neuropsychological profiles of children with learning disabilities and children with documented brain damage.’ Journal of Learning Disabilities 22, 635–640. 

Asendorpf, J.B. (1993) ‘Abnormal shyness in children.’ Journal of Child Psychology and Psychiatry 34, 1069–1081. 

Badian, N. (1983) ‘Arithmetic and nonverbal learning.’ Progress in Learning Disabilities 5, 235–264. 

Badian, N. (1992) ‘Nonverbal learning disability, school behavior, and dyslexia.’ Annals of Dyslexia 42, 159–178.

 

Badian, N. and Ghublikian, M. (1982) ‘The personal-social characteristics of children with poor mathematical computation skills.’ Journal of Learning Disabilities 16, 154–157. 

Baron, I.S. and Goldberger, E. (1993) ‘Neuropsychological disturbances of hydrocephalic children with implications for special education and rehabilitation.’ Neuropsychological Rehabilitation, Special Issue: Issues in the Neuropsychological Rehabilitation of Children with Brain Dysfunction 3, 4, 389–410. 

Batchelor, E., Grey, J., and Dean, R.S. (1990) ‘Neuropsychological aspects of arithmetic performance in learning disability.’ International Journal of Clinical Neuropsychology 12, 90–94. 

Thompson, S. (1997) ‘Nonverbal learning disorders.’ The Gram, Winter.

Thompson, S. (1998) ‘Stress, anxiety, panic, and phobias: Secondary to NLD.’ The Gram,  Spring.

Tranel, D., Hall, L.E., Olson, S., and Tranel, N.N. (1987) ‘Evidence for a right-hemisphere developmental learning disability.’ Developmental Neuropsychology 3, 113–127. 

Tsatsanis, K.D., Fuerst, D.R., and Rourke, B.P. (1997) ‘Psychosocial dimensions of learning disabilities: External validation and relationship with age and academic functioning.’ Journal of Learning Disabilities 30, 490–502. 

Voeller, K.K. (1986) ‘Right hemisphere deficit syndrome in children’. American Journal of Psychiatry 143, 1004–1009. 

Voeller, K.K., Hanson, J.A., and Wendt, R.N. (1988) ‘Facial affect recognition in children: A comparison of the performance of children with right and left hemisphere lesions.’ Neurology 38, 11, 1744–1748. 

Weintraub, S. and Mesulam, M.M. (1983) ‘Developmental learning disabilities of the right hemisphere: Emotional, interpersonal, and cognitive components.’ Archives of Neurology 40, 463–468. 

Wiig, E.H. and Harris, S.P. (1974) ‘Perception and interpretation of nonverbally expressed emotions by adolescents with learning disabilities.’ Perceptual and Motor Skills 38, 239–245.

 

Williams, D.L., Gridley, B.E., and Fitzhugh-Bell, K. (1992) ‘Cluster analysis of children and adolescents with brain damage and learning disabilities using neuropsychological, psychoeducational, and sociobehavioral variables.’ Journal of Learning Disabilities 25, 5, 290–299. 

Willoughby, C. and Polatajko, H.J. (1995) ‘Motor problems in children with developmental coordination disorder: Review of the literature.’ American Journal of Occupational Therapists 49, 787–794. 

Wills, K.E. (1993) ‘Neuropsychological functioning in children with spina bifida and/or hydrocephalus.’ Journal of Clinical Child Psychology, Special Issue: The Neuropsychological Basis of Disorders Affecting Children and Adolescents 22, 2, 247–265. 

Worling, D.E., Humphries, T., and Tannock, R. (1999) ‘Spatial and emotional aspects of language inferencing in Nonverbal Learning Disabilities.’ Brain and Language 70, 2, 220–239. 

American Psychiatric Association (1994) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV). 4th Edition. Washington, DC: American Psychiatric Association. 

American Psychiatric Association (2000) “Motor Skill Disorder 315.40.” In Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV-TR) (4th Edition, text revision). Washington, DC: American Psychiatric Association. 

Amundson, S.J. (1998) TRICS for Written Communication. OUT. Kids, Inc. Available at: www.ldonline.org/teaching/focusing_to_learn.html 

Attwood, T. (2007) The Complete Guide to Asperger Syndrome. London: Jessica Kingsley Publishers. 

Barkley, R. (2000) Taking Charge of AD/HD, Revised Edition: The Complete, Authoritative Guide for Parents. New York: Guilford Press.

 

Bregman, A.S. (1994) Auditory Scene Analysis: The Perceptual Organization of Sound. Cambridge, MA: The MIT Press. 

Cairney, J., Hay, J.A., Faught, B.E. and Hawes, R. (2005) “Developmental coordination disorder and overweight and obesity in children aged 9–14 years.” International Journal of Obesity 29, 4, 369–372. 

Cantell, M. and Kooistra, L. (2002) “Long-term Outcomes of Developmental Coordination Disorder.” In S. Cermak and D. Larkin (eds) Developmental Coordination Disorder (pp.23–38). New York: Delmar. 

Chen, H.F. and Cohn, E.S. (2003) “Social participation for children with developmental coordination disorder: Conceptual, evaluation and intervention considerations.” Physical Occupational Therapy in Pediatrics 23, 4, 61–78. 

Dewey, D., Crawford, S.G., Wilson, B.N. and Kaplan, B.J. (2004) “Co-occurrence of Motor Disorders with Other Childhood Disorders.” In D. Dewey and D.E. Tupper (eds) Developmental Motor Disorders: A Neuropsychological Perspective: The Science and Practice of Neuropsychology (pp. 405–426). New York: Guilford Press. 

Drew, S. (2005) Developmental Coordination Disorder in Adults. Chichester, UK: Whurr Publishers Ltd. 

Registered ASSOCIATION

Rälssintie 16F 100, 00720, Helsinki, Finland

helpnldorg@gmail.com
+358 41 7992786

Contact Us
Connect with us

© 2018 by HelpNLD.Org. Terms of Use

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now